Letter # 1536

הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו

1536 - ג' אייר תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ו ניסן, הנה ע"פ בקשתם להודיע במברק, הברקתי היום וז"ל - "נבהלתי מהסברא לקלקל תמיכת לוד מכתב בא, חתימתי - "

ואף כי הפירוש לכאורה למותר, בכ"ז הנני מבאר, והדבר הוא כמ"ש במכ', שהוחלט מהסוכנות לתמוך בישיבת לוד בסכום של ה' אלפים ליטרות בשביל בנין ילדים בגיל ובסוג עליית הנוער, והוא מהסכום מאה אלף ליטרות אשר הקציבו לאחר כמה וכמה שקו"ט וקשוים ודיחויים בשביל וביחוד לבנינים בשביל ילדים יתומים דעליית הנוער, כי זה הי' דרישת הקארדינייטעד קומיטה כאן, שיוקצב סכום במיוחד למטרה זו. ובמילא איני רואה סיכויים לפעול לשנות את המטרה שבשבילה הוקצב סכום זה, ולא עוד אלא אפילו אם יפעלו השינוי, עלול זה לגרם היזק והפסד, אם תיכף אם לאח"ז, ותרעומות צודקות משאר המפלגות והישיבות, שגם הם מקוים לקבל תמיכה מסכום זה. ומה שהציעו לפניהם אחדים להשתדל בזה, בטח הוא, או שאינם יודעים פרשת הכסף או שלא איכפת להו אם יהי' תרעומות, או שמשערים שלא יהי' אלא תרעומות דברים ואינו נוגע אל הפועל. וכנ"ל, בכל הג' נקודות, יש חשש שאין המצב כן.

ב) כיון שכבר ישנה הבטחה לאחר הבקור בלוד לתמוך בידם, וכפי התכסיסים של הסוכנות זה שתי שנים, משתמשים הם בכל עניני אמתלאות להשתמט מהענין ועכ"פ לדחות לזמן ארוך האפשרי, הרי אם יתחילו בשינויים בזה חוששני שישמחו על מציאה זו ויתחילו לנהל עמהם דו"ד מחדש, ובינתים אין ידוע מה יעשה עם הכסף כו'. ולכן ברור דעתי, אשר לכל לראש צריך להציל את הסכום שכבר קצבו למטרה מיוחדה מבלי לשנות בזה, אלא שביחד עם זה יש להשתדל בכל ההשתדלויות בשתים א) שמסכום זה של המאה אלף גופא, יקציבו סכום יותר גדול מחמשה אלף, ב) כיון שמבטיחים להם להשתדל בעדם, הרי נכון להשתדל שתתן הסוכנות גם מקופות אחרות שלה לבנין בנינים של חב"ד, ולא רק מהסכום של מאה אלף שבאו בהשתדלות הקארדינייטעט קומיטה דכאן. ואם יטעימו הדברים בנמוקים מתאימים, יש סיכויים שיצליחו בזה, ובפרט שעד עתה לא הי' עדיין תכניות מפורטות איך לחלק את המאה אלף, וכנראה שהטעם בזה הוא מפני שהמפלגות האחרות לא הי' בידם תכניות ממשיות בהנוגע להבפועל ממש.

ג) אם יפעלו שיתנו להם איזה סכום נוסף, בזה ישנה הברירה אם שיהי' הדבר בלוד או בכפר, אלא שאם יהי' זה מהסכום מאה אלף, אזי טוב שישתמשו בהכסף בשביל בנינים לילדי עליית הנוער וכמש"ל, ואם יהי' זה מקופות אחרות, אזי אפשר להשתמש לתכלית אחרת, וכמו שמציעים במכתבם.

ד) ע"פ תביעות של הקארדינייטעד קומיטה כאן, וכן מהעדר הדיחוי של הטוענים כנגדם (ב"כ הסוכנות), יש סיכויים שבמשך הזמן יהיו עוד סכומים נוסף על המאה אלף הנ"ל, ובתנאי שיהי' דרישות ממקומות שישנם שם ילדים מעליית הנוער וחסרים בנינים מתאימים בשבילם. ובמילא, אם מתאים למכתבי מכבר בהשתדלות הראוי' בקליטת ילדי העולים במוסדותינו שבאה"ק ת"ו, יש מקום לעבד תומ"י תכנית מפורטת והבנינים המוכרחים בעד זה, ובטח ישלחו העתק מהתכנית גם לי.

ה) מ"ש שנותנים זה בתור הלואה, הנה לדאבוני, מפני החולשה של ב"כ המפלגות כאן וכנראה גם באה"ק ת"ו, הסכימו ע"ז, למרות מחאתי הנמרצה והבטחתם הקודמת שיתבעו קיום הבטחת הסוכנות ליתן את הכסף לצמיתות. אבל בכ"א, גם בענין ההלואה ישנה ב' דרגות, היינו שבכלל התחלת תשלום ההלואה היא לאחר חמש שנים מיום קבלתה, אבל אם תווכח הסוכנות שהמוסד קשה עליו להתחיל התשלומין לאחר חמש שנים, הבטיחו להרשות למוסד כזה להתחיל התשלומין לאחר עשר שנים. ובמילא, כיון שאנ"ש באו מהמקומות מאחורי פרגוד הברזל, ובמילא לא יכלו להביא אתם את רכושם וכו', תקותי שעי"ז יוכלו לדרוש שתשלומי ההלואה שלהם תתחיל לאחר עשר שנים.

ו) תמיהני במאד, שאיני שומע מאתם מהנעשה ע"ד דמי קרן השמיטה לאנ"ש.

ובפרט שע"פ מכתבי אליהם ידוע להם שמר גולדמן הבריק מכאן זה כמה שבועות (למר אשכול) עד"ז. אלא שבאם על אתר תתנהגו בזה ברשלנות, בטח לא יהיו הם המעוררים.

ז) תמה אני במקצת, מה שעוד לא בא לפועל טוב בנוגע להזרם בלתי זרמי. כי במכתב שנתקבל אלי, מודעים אשר התחלת הרישום לזמן לימודים הבע"ל הוא בחודש סיון...

המחכה לבשו"ט