Letter # 1535

[ר אליעזר שי' [קרסיק

1535 - אדר"ח אייר תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי' [קרסיק]

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי להנהלת ישיבת לוד, שאינו דורש ביאור.

כן אתפלא במאד, על מה שאין אצלי, לע"ע, כל ידיעה מהנעשה על אודות סידור הזרם בלתי זרמי, שזה לא מכבר קבלתי ידיעה שהרישום לשנת הלימודים הבע"ל מתחיל בחדש סיון, וא"כ הרי קצר הזמן במאד מאד, ויה"ר שיהי' בעתה אחישנה גם בזה.

נשלחו על כתובת כת"ר ב' מכ' לשז"ר ומכ' א' לר"א ואלף - מאגו"י - ונא לאשר קבלתם.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו וכב"ב שיחיו.