Letter # 1534

1534 - אדר"ח אייר תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו הקצר, בו מודיע אשר עשה התועדות ב... אבל קיצר במקום שאמרו להאריך ולא הזכיר מאומה ע"ד אחת הכוונות שהי' לי בהתועדות אלו, והוא אשר כת"ר שיחי' יחזור בהם ג"כ מאמר דא"ח, תקותי אשר בטח ממלא בקשתי זו ג"כ, אבל מה טוב כי יכתוב לי עד"ז בפירוש, ואם מפני עניוות שלא במקומו, לא עשה זה. הנה יעשה כזה עכ"פ עתה, ובודאי לא יהיו המתועדים ברוגז אשר אינו מסתפק בהתועדות אחת ורוצה לעשות לכה"פ בהתועדות נוספת כהנ"ל.

ומתאים למה שאמרתי לו בהתועדות כאן אשר המנהלים הגשמיים של מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה הם ג"כ מנהלים רוחניים, כי זה הי' רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר. ואין הכוונה בזה שתהי' להם דיעה מחלטת בענינים רוחנים ובמילא יהי' בלבול הסדר, אלא שהם ידעו אשר הגשמיות של מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זהו ג"כ רוחניות, ובמילא כל מה שיכולים לתבוע ממנהל רוחני של מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר צריך לתבוע מעצמו (מאנען פון זיך) המנהל גשמי וכו'. והאריכות אך למותר...

בברכה.