Letter # 1530

1530

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ובעל מרץ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס, נתקבל תרומתו לטובת המוסדות אהלי"י - אהלי יוסף יצחק - אשר נקראו ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומתנהלים ברוחו.

גודל זכות החזקת מוסדות כאלו, מובנת ומבוארת, ויש להוסיף בזה, אשר בפרט בתקופה שלנו, אחרי השמדות הנוראות שנלקחו מאתנו עשיריות רבבות בני ובנות ישראל, הנה אחריות כל אחד ואחת משארית הפליטה גדולה ביותר, כיון שעל שכמם מוטלת גם כן חלק מהעבודה שעשו עד אז אלו שנתעלו בקידוש השם, ואם כל אחד ואחת גדול ערכי אחריותו כמה פעמים ככה בערך התקופה שלפני תקופה זו, הרי על אחת כמה וכמה בנוגע להנוער, אשר כל ילד וילדה הנה הם גרעין ואילן רענן שבמשך הזמן ישא פירות ופירי פירות דורות ודורי דורות, ובמילא חינוכם והשמירה עליהם שילכו בדרך התורה והמצות ויהיו חדורים רוח ישראל סבא, גדול ערכו עד אין לשער, וכל המסייע בזה הנה גם שכרו הוא עד בלי גבול, כיון שנוטל הוא חלק בקיום ובשגשוג בני ובנות ישראל, והתקשרותם באלקים חיים על ידי תורת חיים חיי עולם, היינו א לעבעדיקע תורה און א ליכטיקע תורה.

בברכת הצלחה ואשר יזכה לתת צדקה ביד רחבה לכל ענין הנעשה על טהרת הקדש.