Letter # 1531

1531

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשמחה קבלתי מכתבו, בו מבשר אשר נולד להם בן למזל טוב והנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ויזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצלחת ויגדלוהו הוא ביחד עם זוגתו שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ע"ד סדר בלימודיו - יתיעץ על אתר עם היודעים אותו.

המחכה לבשו"ט מבריאותו, בברכת מזל טוב ובריאות הנכונה לכולם.

נ"ב: מ"ש בענין השם, ששם אבי זוגתו תחי' הי'.. וכו' אם צריך ליתן גם השם הנוסף חיים או לא, הנה ידוע מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בעניני שמות "אין אזעלכע זאכען זאג איך ניט והשי"ת זאל געבען עס זאל זיין לאריכות ימים".

וי"ל בזה בדרך אפשר ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל וזלה"ק: כאשר נולד כו' וקוראים לו אביו ואמו שם כו' אינו באקראי כו' כ"א הקב"ה משים בפיהם השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא וכו' והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע (שער הגלגולים הקדמה כ"ג וראה ג"כ עמק המלך שער א' סוף פרק ד') ובמילא יתייעץ עם זוגתו שתחי' והחלטתם בטח כנ"ל יהי' מתאים בגשמיות וברוחניות.