Enjoying this page?

1529 - הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו ובנועם קבלתי מכ' מכ"ז ניסן ומער"ח אייר, וכבקשתו קראתי את הפתקא שלו על הציון הק' בהיותי שם ער"ח אייר, ובטח יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר ר"ר בנוגע להענינים שכתב בהפתקא וגם ע"ד מה שהוא "בין השיטים" וגם הרמוז בהלובן של הנייר וכמובא בדרוש בחקותי בלקו"ת ובשה"ש ד"ה ביאור שימני כחותם פ"ג ובכ"מ בדא"ח בענין המעלה שיש בהלובן המקיף את האותיות לגבי האותיות הכתובים על נייר הקלף.

ת"ח ת"ח על התחלת השתתפות בתמיכת מוסדות אהלי"י, וגודל השכר כמובא במשנה שכר מצוה מצוה, מצוה ל' צוותא והתקשרות אל בעל הרצון המצוה וכן ה"ז ג"כ ענין התקשרות עם אותו שעל שמו נקראים המוסדות, וקריאה ל' קריאה והמשכה, ואף שלא סכום כזה הוא אבנא דמתגושש בי' [מן האבן שמתעמס בו אפשר להבין גבורתו. (היינו שנתן רק מעט לפי"ע מה שהי' יכול ליתן)] אבל בטח גם לדידי' הוא רק ענין של התחלה ופתיחה כחו[ד]ו של מחט, ובפרט בזמן זה דספירה הרי ידוע ששער החמשים הוא למעלה מחו"ב אף שנק' שער החמשים לבינה, וכמבואר בארוכה בדרוש ספירה ובפרט בלקו"ת, יעויין ג"כ בספר המאמרים ת"ש ד"ה בלילה ההוא שם ד"ה כי ישאלך בנך ומסומן שם בההערות.

כפי הוראתו מוסג"פ מכתבי למר נחמן פערלשטיין ובלה"ק - כבקשתו. ועל כת"ר שי' אשען שבאם נצרך הנ"ל להסברה יספיק גם צרכו זה.

בברכה.