Letter # 1525

1525

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו... כן מודיע אשר הגיעו מכתב מהקנסול בנוגע להוויזה שלו, ומבקש ברכה שיסורו מעליו המניעות ועכובים.

הנה זה מכבר איני מבין מה שכותב שיש עליו מניעות ועכובים, כי מי מאתנו יודע עד מה, מה טוב לפניו אם להיות עוד איזה שבועות במקום שהוא עתה ולהאירו בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות, או דוקא להעתיק משם בהקדם היותר אפשרי ולחפש ענינים חדשים ובמקום ספק כזה הרי טוב יותר לסמוך על הקב"ה שהוא עצם הטוב, אלא שיש חוב לעשות כלי בדרך הטבע, ואת זה כבר עשה במרץ גדול ביותר, ובטח יצליחו השי"ת בענינים הכללים ובענינים הפרטים - בעדו וכל ב"ב שיחיו.

בטח קיבל העתק מכתבי הכללי לחה"פ ופרסמו באופן המתאים.

בברכה.