Letter # 1524

1524 - [מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן [אבלסקי.

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן [אבלסקי]

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מערב חג הפסח, ובנוגע לשאלתו בענין הרשת דאהלי"י, הנה זה מכבר כתבתי לאגו"ח בזה לזרזם בענין הארגון דבתי ספר דזרם בלתי זרמי, ובטח כבר ידוע לו על אתר מהנעשה בזה.

ב) בדבר שאלתו אם ילמדו באהלי"י גם ילדות, ואם יתעסק גם בגן ילדים, הנה בפרינציפ נכון הדבר, אבל מפני סדר העבודה אין כדאי לע"ע, וכאשר שלב הראשון יתחזק אז יתחילו בשלב השני היינו בענין גן ילדים וילדות, ואם כבר הענין באופן כזה שלא יפריע השלב השני להראשון יש להתחיל גם בזה...

בברכה.