Letter # 1479

1479

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מהתחלת אדר, ונעם לי לקרות בו אשר השלום אתו ומשתדל בכל עת מצוא להפיע ג"כ על סביבתו להמשיך שלום בגבולם, ומובן אש השלום בגשמיות תלוי בהשלום ברוחניות, וכיודע ג"כ מהתגליות החדשות של חכמת הרפואה, עד כמה שנוגע לבריאות גוף הגשמי מצב הנערווין והשלום בנפש, וכיון ששתי הנפשות אשר באיש הישראלי הם במלחמה, כיון שהאחת ענינה רוחניות והשי' ענינה גשמיות, אי אפשר הלום ביניהם אלא באופן אחד הואו ע"י נצחן הנפש האלקית, כ"א ח"ו יהי' להיפך הרי אין זה שלום, כיון שאפילו בשעת החטא הרי הנפש האלקית הנההה באמנה אתו ית' כמ"ש בתניא סוף פרק כ"ד, ולא עוד אלא שאפילו יצה"ר הרי זה רק שניתן לו רשות לבלבל את האדם, אבל גם הוא רצונו שהאדם ינצח אותו שעל ידי זה ירבה גם זכרו, היינו שכר היצה"ר, ועיין בתניא סוף פרק כ"ט, בזהר פרשת תרומה תקס"ג.

מוסג"פ העתק מכתבי הכללי לחג הפסח הבע"ל אשר תקותי שיענין אותו, ואולי גם אלו האנשים אשר נפגש עמהם.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.