Letter # 1478

1478

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם נודעתי מהנהלת הישיבה תורת אמת ע"ד אופן לימודם בנגלה ובדא"ח, ויה"ר מהשי"ת אשר יהי' בהצלחה ויעלו מעלה מעלה בלימוד התורה ביראת שמים מתאים לרצון נשיאנו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אבל ביחד עם זה הנה צריך להיות תמיד נגד עיניהם המבואר בכ"מ בדא"ח, אשר בנוגע לזולתו הנה חובת כל איש הישראלי ללמוד לעיו זכות (עיין ג"כ במכתב הנדפס סוף קונטרס ב' ניסן תשי"ב ובהנסמן שם לקונטרס החלצו), משא"כ בנוגע לעצמו הנה צריך לעמוד בתוקף של תביעה בורפט שהתביעה תביעה צודקת כשמתבונן אשר ימים יוצרו ולא אחד בהם, שהפירוש בזה שכל הימים הניתן לכאו"א לא ילך רגע אחד לבטלה, והיינו שכאשר הולך רגע מבלי למלאותה בתוכן של תורה ומצוה הרי זה א) אבדה שאינה חוזרת, ב) והוא מה שנוגע מאד, שממה"מ הקב"ה נתן לו נין יקר ביותר, רגע של זמן זה, והוא לא השתמש בזה מתאים לרצונו של השי"ת, וכאילו ח"ו אין המתנה תופסת מקום אצלו וכו' וכו'. והאריכות בזה אך למותר.

ובנוגע לנדון דידן, הנה אף שהנהלת הישיבה לפ"ע שבעה רצון מהנהגתם ולימודם, אבל יאן זה נוגע לתביעתם מעצמם ושצריכים להסתכל בהנ"ל ומתאים למרז"ל מעלין קדש.

בברכה להצלחה בלימוד בנגלה ובדא"ח וחג הפסח כשר ושמח.