Letter # 1382

1382 - ב"ה, א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתביו מי"ב חשון ושני מ' מכ"ב טבת...

ב) נהניתי לקרות בהמצורפים למכ' מכ"ב חשון, ע"ד מה שהי' בהעתון בנוגע להתועדות דשמחת בית השואבה, וכן בנוגע להתועדות דנשי חב"ד והשייכות אליהן, ובטח גם להבא יתאמצו בכגון זה, ונוסף על העבודה עצמה, להשתדל בפרסום, ובאופן המתאים דוקא, היינו בלא פרסום זולה, וכידוע מתשובת הרשב"א שמצוה לפרסם עושי מצוה כיון שעי"ז אפשר להמשיך עוד אחרים וכהענין דקנאת סופרים תרבה חכמה.

ג) בענין העזר שמבקש להרשת דאהלי"י, הנה כמ"ש מכבר אין כאן קופה ואמצעים לקבוע עזר מסויים, אבל תקותי שמזמן לזמן יהי' בידי לשלוח לו חבילות סקריפס וכיו"ב, אף שקשה לדעת מראש תכופות המשלוח וגודלה, אבל בכל אופן לא יספיק זה כפי התקציב הדרוש להם, ומוכרח הדבר אשר יחפשו אופנים מתאימים למצוא האמצעים באה"ק ת"ו, ושלחתי מכתב לאגו"ח שיסייעו בידו (באופן שלא תהי' סתירה ממוסד אחד לחבירו).

ד) אין דעתי נוחה כלל וכלל ממה ש... עזב עבודתו ברשת דאהלי"י, וכבר כתבתי גם לו ישר עד"ז, ואם הסיבה היא רק מצד חוסר האמצעים, צריך לחפש עצות לזה, ולא לעזוב את העבודה, ואם הסיבה היא חיכוכים פנימיים בין העובדים דרשת דאהלי"י, הרי פשיטא ופשיטא שצריך לבטל את זה ולשרש אחריהם ובפרט בארץ ישראל שהענין דמחלוקת וכו' צריך להשמר מזה ביותר, ומי יאמר בין חסידי חב"ד וכידוע מרבוה"ק נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, עד כמה מסרו נפשם להשריש בלב החסידים המקושרים השייכים ואפילו בתוך סתם בנ"י, הענין דאהבת ישראל, והאריכות בזה אך למותר.

ה) בקשר עם יום ההילולא דיו"ד שבט הממשמש ובא, יש להשתדל אם הוא רק באפשרי לפתוח ביום זה או בסמוך ליום זה, עכ"פ עוד מחלקה אחת של אהלי"י.

ו) בנוגע לחילוק התפקידים בין המוסדות באופן שלא יבלבלו איש את רעהו מובנת השקפתי בהמכ' לאגו"ח המוסג"פ אשר בקשתי למסור להם בהקדם.

א'שפב

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'פה. א'רא. לקמן א'תקיח.

מכתב לאגו"ח: שלפנ"ז.