Letter # 1381

1381 - ב"ה, א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

מכתביי הקודמים בטח קבלו בעתם ובזמנם ואחכה למענה מפורט עליהם, ועל של עתה באתי:

א) בקשר יום ההילולא השני - יו"ד שבט - הממשמש ובא, הנה בטח ישתדלו בזה בהתו[ע]דות לרבים באופן המתאים, וכן ג"כ אשר במענה על שאלת רבים, הנה דעתי הוא, שהסדר יהי' כמ"ש בפרטיות במכתב דאשתקד.

ב) מהנכון הוא במאד מאד, אשר ביום ההילולא או בסמוך לו, תפתח עכ"פ מחלקה אחת או מוסד בהרשת אהלי"י (אהלי יוסף. יצחק ליובאוויטש) וכתבתי עד"ז למנהל הרשת אהלי"י הוא הרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מו"ה חיים זוסיא שי' ווילימובסקי.

ג) כמדומה שברור הדבר בחילוק התפקידים בין הישיבות, תלמוד תורה, וכן מוסדות הרשת אהלי"י הנ"ל, ובכ"ז הנני בא בזה לפרש דעתי והצעתי בזה, והיינו:

ישיבת תו"ת לוד, הנה מתפקידה הוא, שהיא תהי' המוסד היותר עליון אשר באה"ק ת"ו, וגם בשביל אותם התלמידים והחניכים מתחנכים ברוח ליובאוויטש בהישיבה בתל אביב, אשר בעיקרה היא - הישיבה בתל אביב - בשביל אלו התלמידים שמכמה סיבות אינם חפצים לגלות מבית הוריהם, ובכל אופן צריכים להיות בה כתות יותר נמוכות מאשר בלוד, ורק אם יהי' הכרח בדבר, יש לסדר שיהיו כתות גם בלוד וגם בתל אביב, אבל עכ"פ לא הכתות הגדולות ביותר - בישיבת ת"א - שמחוסר משפיעים וכו', צריכים להמצא רק בישיבת לוד, ומובן מעצמו אשר אחד מתפקידי הישיבה בת"א הוא, להמשיך אלי' ילדי' היושבים בת"א, ולשמש ג"כ דוגמא על אתר מהו חינוך דתו"ת, כיון שכל הבאים לאה"ק ת"ו נמצאים משך זמן בת"א, ולא את כולם אפשר יהי' להמשיך לבקר את ישיבת לוד.

ד) הישיבה והת"ת אשר בהכפר, הם בעיקרם בשביל ילדי הכפר וסביבותי' ומעצמו מובן שאחרי גמרם לימודם בישיבה זו, הנה צריכים להמשיך את לימודם בישיבת לוד, שהוא המוסד הגבוה ביותר כנ"ל.

ה) ישיבת תורת אמת בירושלים ת"ו, הנה כנראה אופן מיוחד לה שמתנהגת בנוסח הישיבות דאה"ק ת"ו, היינו שהתלמידים לומדים בשתי ישיבות וכו' ושלומדים שם גם אברכים ובעלי משפחות וכו', ובכל אופן גם בזה מהנכון הי' לסדר אשר עכ"פ איזה חדשים בשנה, יבואו התלמידים הקשישים מישיבת תורת אמת לישיבת לוד, כדי שיספגו לתוכם רוח תו"ת על טהרתו כפי האפשרי עתה...

ו) באותן המושבות והחוגים אשר לא יסכימו עדיין לחינוך [...] ברוחה של תו"ת (לדוגמא: הבתי ספר המתארגנים עתה ע"י הפעילים או המוסדות שהוצרכו לייסד בין המושבות של התימנים מפני שלא יתרצו לבוא אל לוד או להכפר ללמוד שם) המוסדות האלו יכנסו ברשת דאהלי"י ומובן ע"פ הנ"ל, שגם בהם לא יהיו כתות גבוהות כ"כ " כמו בלוד, ומי שירצה להמשיך את לימודו בתורת חסידות חב"ד וכו' הרי צריך הוא והם להשתדל שיעבור ללמוד בלוד.

ז) היוצא מכל הנ"ל, הנה צריך להיות [...] דאגו"ח בכלל ואנ"ש והחסידים בפרט אל הרשת דאהלי"י [...] של מוסד [...] תורה [...] יש לקוות אשר מבין תלמידי הרשת הנ"ל יבאו כמה וכמה אחוזים תלמידים ללמוד בישיבת תו"ת אשר בלוד, ע"פ מאמרז"ל אלף נכנסים למקרא יוצא מאה למשנה כו'.

ח) כמו שבכל מוסד יש לו הנהלה אוטונומית משלו, ומבקר מבחוץ, הנה ג"כ בהרשת דאהלי"י ליובאוויטש הי' המנהל הרה"ח וכו' מו"ה חיים זוסיא שי' ווילימובסקי, ובטח יצרף אליו עוד איזה מהצעירים ובתור מבקר יהי' הרה"ג והרה"ח כו' מוה"ר אליעזר שי' קרסיק והרב מוה"ר אברהם שי' פאריז.

ט) כיון שהרשת זקוקה ביותר לאמצעים, הנה כדאי ומוכרח הדבר לסדר מגבית באופן המתאים באה"ק ת"ו, ונא ונא להשתדל בזה בכל האפשרי ובטח ימצא האופן שלא תהי' סתירה בזה לשאר המוסדות ואדרבא וכו'.

י) כיון שהגיל והלומדים בהרשת דאהלי"י הם כאלו שאפשר לדרוש תמיכה מהממשלה, הנה יש להשתדל ביותר שהמוסדות הקימים בהרשת יכנסו בהקדם היותר אפשרי להזרם בו נכנסים שאר מוסדות חב"ד, שזה יקל עול ההוצאה ולאפשר יסוד מוסדות במקומות חדשים.

יא) אם הצעות הנ"ל יתקבלו אצלם, מטובם להודיע עד"ז בהקדם היותר אפשרי, והעיקר אשר ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל או בסמוך לו יעשו כנ"ל בסעיף ב'.

בברכת הצלחה המחכה למענה בהקדם.

א'שפא

מהעתקה.

מכתביי הקודמים: דלעיל א'רצא וש"נ.

במכתב דאשתקד: דלעיל ח"ד תתפה.

וכתבתי עד"ז: באגרת שלאח"ז.