Letter # 1373

1373 - ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

לתלמידי ישיבת תומכי תמימים

ליובאוויטש, בפאריז

שלום וברכה!

במענה על שאלת רבים מהתלמידים שיחיו:

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בברכה נאמר הלשון גשמי ברכה, וכמו שגשם מועיל רק אם יורד הוא על שדה חרושה וזרועה, כן הוא גם ענין הברכה שצ"ל מצד מקבל הברכה, חרישה וזריעה, אלא שאח"ז גם זריעה הקטנה לפ"ע, ממשכת ברכה והצלחה גדולה ומופלגה.

ובנוגע לבני תורה ותלמידי הישיבות, הנה החרישה היא שמירת סדרי הלימוד בדיוק בהישיבה, אף שלפעמים גורם זה מיעוט בשינה או באכילה ושתי', והעיקר היפך הרצון לעצלות ולאי התמדה-המתאימה ולאי שקידה, וזריעה - היינו לימוד בשקידה והתמדה המתאימה, וכשישנה הכנה זו, אזי ממשכת הברכה הצלחה והשכלה והבנה והשגה.

כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה, נבג"מ זי"ע, אזכירם להצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים ובודאי הם מצדם יעשו. כהנ"ל.

בטח אומרים הם תהלים בכל יום לכה"פ כפי שנחלק לימי החדש וגם לומדים בכל יום עכ"פ איזה פסוקים מפרשת השבוע.

בברכת תלמוד תורה ביראת שמים בהצלחה.