Letter # 1347

None

1347

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, טו"ב טבת, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת מוסדות חב"ד באה"ק ת"ו ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלות בנוגע לחוות דעתי בחילוק התפקידים והבעלות של הנהלת מוסדות חב"ד באה"ק ת"ו, של אגודת חב"ד ושל המבקרים, אשר אודותיהם מדובר במכתבי הקודמים... ליתר שאת הנני בזה עוה"פ, וזוהי דעתי בענין חילוק התפקידים הנ"ל:

א. כמו שכתבתי במכתבי הקודמים לאגו"ח, טוב ונכון אשר כל מוסד תהי' לו אוטונומי' שלו ויעמוד בקשר ישר לכאן, ואגו"ח לא תתערב בעניניהם הפנימיים של המוסדות.

ב. אגו"ח תייצג את המוסדות כלפי חוץ, בענינים שבהם להיות מוסדות חב"ד כגוש אחד, ולכן צריך שבהנהלת אגו"ח יהי' בא-כח מכל אחד מהמוסדות, ואמנם יש בההנהלה עתה בא-כח מכל מוסד ומוסד.

תפקיד המבקרים הוא, כהוראת המלה, בקורת, היינו לבקר את עבודת הנהלת המוסדות ולעמוד בקישור ישר עם כאן ולהודיע מהנעשה בהמוסד. ולכן על הנהלת המוסד לתאר לפניהם עבודתם, להראותם ספרי החשבונות וכו', אבל אין ביד המבקר ליתן פקודות, לשנות החלטות ההנהלה או להחליט דבר בהמוסד.

ד. מובן מעצמו שהן אגו"ח והן המבקרים רשאים להגיש הצעות להנהלת המוסד, ולא עוד אלא שמחוייבים בזה, אם מוצאים ענינים שאינם מתאימים למטרת המוסד או ענינים המקלקלים בכלל, אבל כל זה אינו אלא בתור הצעה.

ה. כתוצאה מכל הנ"ל, הנה האחריות בעד התפתחות כל מוסד ומוסד מוטלת על הנהלת המוסד, והיא היא שצריכה לנקוט בכל הצעדים הנחוצים לקיום המוסד והתפתחותו. וכן על המבקרים מוטלת האחריות לדעת כל פרטי עבודת המוסד, להציע על דבר תיקונים הנחוצים לפי דעתם (אך ורק בתור הצעה כנ"ל) ולהודיע לכאן אם נמצא איזה ענינים או פרטים המזיקים או שאינם מתאימים למוסד.

אקוה שאחרי כל הנ"ל אין כל מקום לספיקות ופירושים שאינם בדעתי, וכמו בנוגע למכתבי די"ג כסלו, בקשתי לכל המוסדות לאשר קבלת מכתבי זה, ושלום על ישראל.

בברכה.