Letter # 784

שלהי תשרי - התלמיד מו"ה ... שי'

784 - Letter to Students of the Yeshiva, I am confident that you will add strength in your studies

חת"ת. ראו גידולים שגידלתי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, שלהי תשרי, ה'תשי"א

ברוקלין, נ.י.

התלמיד מו"ה ... שי'[1]

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל, וקראתיו בערב יום הקדוש על הציון, ואח"כ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שלשם נכנסים לנתינת פדיונות ויחידות.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו בגשמיות וברוחניות.

בטח יוסיף אומץ בשקידה בלימודו וגם ישמור השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים תניא שקבע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ונעתקו ב"מורה שיעור".

ויהי רצון שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן,

ונשיא המוסד שלומד בו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, יוכל לומר עליו בשביעת רצון: ראו גידולים שגידלתי.

בברכת הצלחה בלימודו ביראת שמים

  1. 1 כללי-פרטי, לתלמידי הישיבה.