Letter # 769

ערב שבת קדש, שבת תשובה, תשי"א - מהר"י שי'

769 -The Rebbe is sending a letter of encouragement for Teshuvah for Shabbat Teshuvah and Yom Kippur

כללי פרטי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ערב שבת קדש, שבת תשובה, תשי"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"י שי'[1]

שלום וברכה!

בזה שלוח הקונטרס לשבת תשובה - יום הכפורים הבע"ל. ובודאי יזכה בו את כל סביבתו, ומה טוב אשר יתאספו ויתקבצו כו' 

וראה במקומות המסומנים בהקדמת הקונטרס שמבואר בהם ענין תשובה עילאה (אשר בה הוא עיקר מעלת בעלי תשובה כמ"ש באגה"ת ספ"ח) שהוא אסיפת וקיבוץ כל כחות הנפש, תש"ב אנוש,1) ובימים אלו הוא ג"כ אסיפת וקיבוץ כל פרטי הקומה שלימה של בנ"י ראשיכם שבטיכם גו' עד שואב מימך, אשר ויהי בישורון מלך - בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 2).

וגדולה מעלת תשובה עילאה, ובפרט בזמן הזה. כי הנה בזמן הסנהדרין חייבי מיתות ב"ד שעשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין להן, אבל עתה אשר רק דין ד' מיתות נשאר, ונמסר לב"ד של מעלה - אם עשה תשובה ב"ד של מעלה מוחלין לו, ואין שום רושם 3) ממעשיו הראשונים (מכות יג, ב. ועייג"כ שו"ת נו"ב מהדו"ק חאו"ח סל"ה).

ואם בכפרת יום הכפורים הגבילו חז"ל אשר על פלגא דשיעורא לא מכפר, ויש אומרים אשר המחוייב עונש ולא חטא אין יום הכפורים פוטרו מן העונש (כריתות יח, ב. תוד"ה דחנקתי' שם ז, סע"א) הנה אין כל דבר עומד בפני בעלי תשובה.

ויהי רצון אשר תקויים בכל אחד ואחת מאתנו כולנו ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהי' רגיל לברך את הנכנסים אליו בערב יוהכ"פ אחר חצות לבקש ברכתו:

דער אויבערשטער זאל מעורר זיין מיט א התעוררות תשובה אמיתית מתוך פנימיות ונקודת הלב ונזכה לקיום היעוד: ישראל כיון שעושין תשובה מיד 4 הן נגאלין.

המברך ומתברך לחתימה וגמר חתימה טובה

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

הפ"נ שלו, וכן של התלמידים, קראתים בער"ה על הציון ובר"ה בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

קבלתי מכתבו, ובינתים בטח קבל מכתבי שעם הקונ' לר"ה. ומש"כ ע"ד... - יעסוק בדא"ח, ויקבע ביחוד בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ[2], ובהפצת תורה זו - אן דאמאלט גייען מיר אלע אויפן רבי'נס פלייצעס, און ער וועט טאן וואס מ'דארף טאן, אויב מ' דארף טאן. 

 1) אגה"ת ספ"י.

2) לקו"ת ר"פ נצבים.

3) שזהו ע"י תשו"ע דוקא (ראה תניא ספ"ז. אגה"ת רפ"ב). ועפי"ז יומתק קישור ושייכות הענינם ברמב"ם (הל' תשובה פ"ז, ה"ו) "אהוב כו' וכן כו' שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים" - תשובה דזדונות כזכיות.

4) רמב"ם הל' תשובה פ"ז, ה"ה. אגה"ת פי"א. 

  1. 1 כללי-פרטי. נשלחה לכו"כ בצירוף קונטרס המאמרים הנזכר בתחלתה ונדפס בסה"מ תשי"א.
  2. 2 הפ"נ.. הכ"מ: קטע זה למוהרש"ח קסלמן.