Letter # 768

ערב שבת תשובה

768 - Rebbe encourages Teshuvah at various levels during the 10 Days of Teshuvah.

תשובה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה,

ענין ימים אלו - עשר ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ בכלל (שעליהם ציוה הנביא דרשו הוי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, כי אז הוא קירוב המאור אל הניצוץ)1) ושבת תשובה (אשר כל שבת הוא אותיות תש"ב אנוש 2), ובשבת זה ביחוד נהגו לדרוש לעורר את העם בתשובה) ויוהכ"פ (שהוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים.. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביוהכ"פ 3)) בפרט -

ענינם - תשובה, ובשתי המדריגות אשר בתשובה: א) תשובה תתאה, תשובה על חטא עון ופשע אשר עשה. ב) תשובה עילאה, להשיב רוחו בבחי' הביטול ומס"נ אל האלקים אשר נתנה, לשרשה ומקורה העצמי, כמו קודם ירידתה ויתר על כן 4) .

מובן מזה, אשר תשו"ת יכולה להיות גם רק בענינים פרטים וחלק מכחות הנפש, אלו הכחות והענינים אשר בהם חטא ופגם,

אבל תשו"ע היא שמע ישראל, אסיפת וקיבוץ כל כחות הנפש שנתפזרו העלאתן וכלות הנפש, ממטה למעלה, ואח"כ המשכה מלמעלה למטה בכל חלקי הנפש.

וכמו שהוא בפרט כן הוא גם בכללות הקומה שלימה של כל בני ישראל ראשיכם שבטיכם גו' עד שואב מימך, שצ"ל נאספים ונצבים כולם כאחד, שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורם ושרשם 5).

ומהענינים המסייעים באיחוד כל הפרטים, היא ההתקשרות עם הכלל אשר בו היו הם נכללים כאחד, ושם מתאימות הנה גם עתה.

ובנוגע אלינו חסידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אנ"ש המקושרים אליו או גם רק שייכים אליו, הנה זהו ההתקשרות אליו ע"י לימוד תורתו, הליכה בדרך ישרה אשר הורנו וכו' - כאשר נתבאר זה כמה פעמים.

וזהו כן הכשרה וסיוע למילוי הברכה, אשר בה הי' מברך כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את הבאים אליו לבקש ברכה בערב יוהכ"פ אחר חצות. וזה לשונו 6 :

דער אויבערשטער זאל געבען א חתימה און גמר חתימה טובה, א שנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות, אויף טאהן אין תורה ועבודה. די וואס האבן ב"ב זאל דער אויבערשטער העלפין אז זיי זאלן האבן נחת פון זיי, און פרנסה בהרחבה. די וואס דארפן בויען א בית, זאל זיי דער אויבערשטער העלפין בגשמיות ורוחניות.

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

ערב שבת תשובה ה'תשי"א ברוקלין נ.י.[1]

 

1) ראה קונטרס העבודה ספ"ה.

 2) אגרת התשובה ספ"י.

3) רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ז.

4) ראה בכ"ז לקו"ת ר"פ האזינו. ד"ה דרשו הוי' תרצ"א (קונטרס יו"ד). אגה"ת פ"ח ואילך. 

5) ראה לקו"ת ר"פ נצבים. ושם דרושים לר"ה רד"ה והי' גו' בשופר גדול.

  1. 1 היא הקדמת הקונטרס הנזכרת באגרת שלאח"ז