Letter # None

None

881- כ"ה טבת, מו"ה אשר אברמסון הפצת היהדות באוסטרלי׳

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכתבו אחרי ההפסק הארוך ות"ח ת"ח על השתדלותו בענין הכניסה למדינתנו בשביל מר מנשה שי' רוזנבלאט וזוג' תחי', ובטח גם עתה יעמוד על המשמר לזרז את הדר. האניגבוים ושאר השייכים לזה, ויה"ר אשר חפץ ה' בידו יצליח לעזור להנ"ל לבוא אל המנוחה ואל הנחלה.

נהניתי במאד ממה שכותב שחרותים בזכרונו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנותנים לאדם כחות לתקן ולהעלות את מקומו, אשר גם זכרון זה עצמו יסייע בידו להוציא מן הכח אל הפועל הכחות שישנם אצלו לפעול ולהשפיע על סביבתו לקרבם ליהדות ולהאירם באור תורה ולחממם בחום תורת החסידות, הוא הוא המאור שבתורה.

והעיקר שיהי' חזק בבטחונו בהשי"ת, אשר אחר שעשה נסיעתו למדינה זו בהסכם וברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנה הוא שם אף זיינע אחריות, ובהשתדלות הראוי' בטח יצליח בכל הנ"ל. ואל ידאג למה שהוא - כפי לשונו - מסובב בחובות גשמיים נוסף על חובות הרוחניים, שחובת המקום עליו, כי מלוה ה' חונן דל, וכיון שנכנס לחובות כדי לחונן את הדל, אם ברוחניות אם בגשמיות, הרי הוי' הוא הלוה, ובמילא בטוחים בפרעון החוב במילואו.

כבקשתו אזכיר על הציון הק' את כת"ר וזוג' יחיו ואת הרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר ... ובטח צדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, יתן ברכתו והשי"ת ימלאה בגשמיות וב[רו]חניות.

מוסג"פ הקונטרס לט' טבת, החוברת לכ"ד טבת, ומכתבים כלליים השייכים להם. ואף שהוא כבר אחר זמנים אלו, אבל הענינים זמנם בכל עת.

בברכת הצלחה ופ"ש כב"ב שי' וכל חבורתו תי',

מ. שניאורסאהן