Letter # 874

None

874- כ״ג טבת ,מו״ה מיכאל ליפסקר העבודה במרוקו, במידלת ובקזבלנקה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מוהר"מ שי' שד"ר[1]

שלום וברכה!

במענה על מכתביו,

...הכניסה למדינתו בהקדם. ותימה שלא מזכיר מאומה עד"ז. ונא להודיעני בחוזר.

(ג) הפ"נ ע"ד משפחת ... אקרא בע"ה על הציון הק'. ומטובו לברר, באופן המתאים, אם שומרת טהרה כדבעי, ואם לא היו בנישואיהם ענין של נגיעה בכבוד בת ישראל מצדו וכיו"ב, ונא להודיעני עד"ז.

(ד) מטובו להודיע מבריאות התלמיד משה בן פריחא שי'.

(ה) נא להודיע מהנעשה במידלת בענין הלימודים וכן בענין תיקון הבית, ולכאורה ההשתתפות בכגון דא בחצי ההוצאות היא יותר מהראוי, ובפרט שהענין בריחוק מקום וכו'. ויתדבר עם הררב"ג שי'[2]...

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה למענה על כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

נכונה הצעתו בענין הבאת סופר ושו"ב משלנו למחנו. וכן שיבוא ג"כ הרר"ס שי' ליבעראו, כי מוכרח לחשוב ג"כ ע"ד התחלת עבודה גם בקאזא ועוד. ולכן מטובו להודיע בהקדם ישר להררב"ג שי' את שם מי יזכירו [ונ]שותיהם ושאר הידיעות הנחוצות לבקשת רשיון כניסה.

 

  1. 1 ליפסקר
  2. 2 ה"ר בנימין גורודצקי