Letter # 875

None

875-'כ״ג טבת,ח"ו לחשוב ע"ד פירוד ויזכה להפקד כו

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

...הנה לפי דעתי לא טוב עשה שפסק מלילך להרופא, וטוב יעשה אם יתבקר מרופא מומחה עוה"פ וימלא כפי הוראותיו.

ומה שמזכיר ע"ד פירוד וכו', ח"ו שיחשוב עד"ז, ובפרט שקבל ברכה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ שיזכו להפקד בזרעא חייא וקיימא, און ער איז א בטוח אויף האלטן ווארט. ובפרט שגדולים צדיקים כו' וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, יראה שברכתו תתקיים, ויודיעני בשורות טובות בזה.

מסיים במכתבו שהוכרח להפסיק את השיעורים ברבים, וטוב יהי' אם ימשיך בהם, אלא ישתדל ללמדם באופן כזה שלא יחלישו ח"ו את בריאותו.

המחכה לבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן