Letter # 871

None

871-כ״ג טבת ,הסכמה לשידוך

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה על שאלתה אודות שידוך ובן זוג שלה, הנה קודם שתשתדך צריכה היא להיות בטוחה אשר ביתה יהי' בנוי על יסודי התורה והמצוה, היינו שלא רק היא, אלא גם חתנה יקחו על עצמם בכל תוקף ההבטחה, לקיים את המצות ולעשות לו חתנה קביעות עתים בשיעור לימוד התורה, ומובן מעצמו שהבטחה זו צריכה להיות באמת ובתמים, כי בזה תלוי אושר איש ואשה הישראלים, ואם נוסף על זה תראה שיש לה המשכת הלב לשידוך זה, אז תתקרב להצעה, ויהי' בשעה טובה ומוצלחת.

אתענין לדעת מי הם בני משפחתה, היינו עסק הורי' שיחיו, ומצב בני ביתם וכו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן