Letter # 869

None

869-כ״א טבת ,כללי־פרטי מעלותיה של חלוקת הש״ס

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ערב שבת קדש כ"א טבת, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ החוברת ליום כ"ד טבת הבע"ל, הוא יום ההילולא של רבנו הזקן, ובבקשה לזכות את הרבים בחוברת זו, ולהשתדל בחלוקת הש"ס במקומו ומחנו, אם בפ"ע או ע"י צירוף עם אלו הנמצאים במקום אחר, וכמבואר בהחוברת.

- ויש לומר אשר באופן כזה ישנם כמה ענינים: א) ת"ת של המסכתא אשר לקח לחלקו. ב) כמו שלימוד כל הש"ס הוא יותר גדול מצירוף לחוד של לימוד כל המסכתות אשר בו, שלכן נתוסף אז דבר חדש - סעודה ושמחה שעושין בגמרה של תורה דוקא, כך לימוד המסכתא בתור חלק מלימוד כל הש"ס גדול יותר מלימוד המסכתא בפ"ע. ג) ע"י השתתפותו עם שאר הלוקחים חלק בחלוקת הש"ס - יש לו שייכות גם ללימודם, וכאילו לומד כל הש"ס כולו. ד) ע"י השתתפותו הנ"ל, אולי אפ"ל דנחשב כלימוד בעשרה ויותר, שגדל מעלתו על הלימוד ביחידות. ה) קודם הלימוד הרי יכול לזכות ולתת חלק בת"ת שלו לאחרים (שו"ע יו"ד רסרמ"ו) והרי גם בנדו"ד כאו"א מהמשתתפים רצונו ב(זכות) לימוד כל הש"ס כולו, ובמילא מקנה ומזכה לכל או"א מהמשתתפים בלימודו. -

ויהי רצון אשר ע"י קיום תקנה זו של בעל ההילולא, הנה " שרש נשמתו יאיר אור ושפע רב זכותו להגן מגן נפשנו עלינו ועל כל ישראל ממקור החיים וחיי החיים להעלותם מעלה מעלה בעילוי אחר עילוי ולקשרם בקשר אמיץ וחזק בה' אחד ע"י התורה דבה מתקשרין ישראל בקב"ה".

ובפרט בשנת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר, בלשון שכתבו בני כ"ק אדמו"ר הזקן "נוטל כבוד מבית חיינו עטרת תפארתנו נזר ישראל צפירת תפארה" עד כי בעגלה דידן, ה' "ישלח לנו גואל הצדק ויוציאנו מאפלה לאורה, והקיצו ורננו שוכני עפר, וישמיענו נפלאות מתורתנו, תורת ה' תמימה משיבת נפש. אמן, כן יהי רצון".

מ. שניאורסאהן

* * *

הרה"ח העסקן ור"פ הוו"ח אי"א נו"מ וכו'
מהר"ס שי' יעקבסאהן

נהנתי בקראי במכ' מאז ע"ד המדינות שביקר שמתענין במצב היהדות שבשם ומשתדל לשפר אותו - אף שמכמה סבות לא עניתי בשעתו. ובודאי גם להבא יעשה כן, ויכתוב ג"כ הצעותיו בהנ"ל אשר בגדר האפשריות. ובל"נ, אראה מה שביכולתי לעשות בזה.

ובטח עומד בקישור מכ', עם אלו שהתדבר עמהם, גם עתה ומעוררם מזמן לזמן בהמצטרך.

איך נסתדרו האח ואחות שנפדו מבין הגוים?

* * *

מכתביו בעתם קבלתי, ובהיותי על הציון הק' הנני מזכירו כו' כמדובר.

ובנוגע לענינו והחששות שיש לכת"ר - לדעתי, צל הרים נדמה לו כהרים. ובפרט שגם ההרים ימושו גו'. ומשמיא קא [מ]מני' לי' - ומה יעשה לו בן אדם. - ועיין זח"ב קפד, ב: תא חזי כו'.

ואחכה לבשורות טובות בקרוב.