Letter # 868

None

868- טו"ב טבת ,חלוקת הש"ס

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

[טו"ב טבת ה'תשי"א]

...כל שנים עשר חדש אלו דשנת ההסתלקות* מוכשרים ביותר לחיזוק ההתקשרות עם נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וההשתתפות בחלוקת הש"ס זו, תקנה שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל בחיזוקה והפצתה, הנה, נוסף על שאר הענינים שבזה, תוסיף אומץ גם היא בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר הורנו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד.

*) ראה שבת (קנב, סע"ב) בשמואל הנביא: בתוך י"ב חדש הוה. ואף על פי שאף אח"כ אפשרי הדבר, כי א) איש הישראלי בתורתו ועבודתו יכול להגיע גם תחת כסא הכבוד (עיי"ש בחדא"ג מהרש"א) וגם למעלה מזה. ב) כשהנשמה רוצה היא יורדת גם אח"כ (תוד"ה ונשמתו שם קנג, רע"א) - והרי רועי ישראל רוצים הם, כי אינם עוזבים צאן מרעיתם (כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במכתבו ע"ד אביו כ"ק אדמו"ר - מהורש"ב - נ"ע), אבל אינו בנקל כ"כ, כמובן. ואכמ"ל.