Letter # 865

None

865- י״ז טבת ,מוהראיל גלמן חנוך הנוער העולה לאה"ק. החלטות הכנסי׳ של המזרחי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ז טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'
מו"ה ארי' ליב שי' גלמן

שלום וברכה!

זכורני דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ ביחס לכ', שהגם שכ' עומד בראש מפלגה, הנה יש לו היכולת להתרומם מעל למפלגה בשאלה הנוגעת לעמנו בכלל שאלה העומדת ברומו של עולם. ונשען על דברים אלו באתי במכתבי זה.

בטח למותר להעיר תשומת לבו למצב חינוך הילדים והנוער העולים בארצנו הק' ת"ו, וגודל הכאב והסכנה הכרוכים בבעי' זו, שבלי ספק גם כ' מרגיש בלבו. בודאי גם לא נעלם ממנו, שעד כמה שהי' המצב גרוע בעבר, הנה מאז הועברו הילדים למעברות הורע המצב עוד יותר ויותר.

יש בעיות ובעיות.

יש בעיות הנוגעות לענינים עוברים וחולפים, יש בעיות בהקף רחב יותר, ויש הנוגעות לא רק לדורנו אלא גם לדורות הבאים.

יש בעיות הנוגעות לענינים חיצוניים, וישנן הנוגעות לענינים פנימיים, או גם לענינים חיוניים אשר עצם הקיום תלוי בהם.

והגם שבעיות שונות ומהן גם תכופות עומדות על הפרק, הנה בעית החינוך הנ"ל תופסת מקום בראש, באשר נוגעת היא לקיומו של עמנו, התלוי במצבו הדתי והמוסרי (אשר גם תורת המוסר שרשה בדת), ולא רק לדורנו אנו אלא גם לדורות הבאים.

ופשוט הוא, שאף שגדול השלום בכל הענינים, וציותה תורה לפתוח בשלום, הנה אין לעשות מענין זה של חינוך הילדים הנ"ל קרבן כליל על מזבח השלום.

אחרי כל ההקדמה הזאת, אשר בטוח אני כי גם דעת כ' כדעתי אני בכל הנ"ל, הנני להביע תמיהתי הגדולה על הדומי' הממושכה מצד האנשים העומדים תחת השפעתו בכלל, ומצדו הוא בפרט, בנידון שאלת החינוך של הילדים העולים לארצנו הק' ת"ו. ואם גם בעת מן העתים נשמעה מחאה בציבור מצדם, הנה עד עתה לא באה המחאה לידי איזה מעשה פועל בשפור המצב.

וביותר גדלה השתוממותי בקראי בעתונות ע"ד הכנסי' של המזרחי באטלנטיק סיטי, שאף שנואמים אחדים נגעו בבעי' זו, הנה כשהגיע הדבר לידי החלטות עברו בשתיקה גמורה על כל הבעי', כאילו נפתרה השאלה כהלכתה או שהמצב הוא לאחר היאוש, ח"ו.

מקוה הנני, על יסוד דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הנ"ל, אשר כ' יתעלה מעל הגבלה המפלגתית בנידון זה, וישתדל בכל מאמצי כוחותיו לעשות כל האפשר לו לתיקון המצב הנורא השורר בחינוך ילדי העולים, ולמלא חובתו וחלקו בהצלת עשיריות אלפי בני ובנות ישראל מהסכנה הנוראה המרחפת עליהם, סכנת כפירה ר"ל.

ואם יסייע מכתבי זה בגילוי יכלתו זו מן הכח אל הפועל - והי' זה שכרי.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן