Letter # 864

None

864- ט״ו טבת, דאגה מקלקלת. כבוש החוצה. קבורה בלי טהרה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מימי ה' י"ד מ"ח וכ"ו כסלו...

ג) לחנם מתעגם (צריך להשתדל אבל הדאגה מקלקלת) ... בכלל כדאי הי' לפרסם בין אנ"ש מאמר הזה"ק ע"ד היזק המ"ש, והוא בפ' תצוה רפ"ד ע"ב: ת"ח עלמא תתאה וכו' עיי"ש, דנוסף על הבלבול עי"ז בעבודה בת"ת בבריאות גופא וכו' הנה זה מקלקל ח"ו בענין זה גופא שה[ו]א במ"ש אודותיו, וק"ל.

ד) הגיעני מכ' מ... שכבר התחיל בהשתדלות ע"ד ... וחמרי' למרי' טיבותי' לשקי' (כיון שהוא בעל בחירה! וכמשנ"ת בסהמ"צ להצ"צ מצות מילה).

ה) מש"כ אודות דיבורו עם כמה מיושבי ... ע"ד הנחת תפילין (בטח הראה להם גם הנדפס מהמל"ח באנגלית עד"ז) והעיזו נגדו וכו' - ויעויין עד"ז בתורת שלום - הנה כיון שהעיזו (ולא עברו בשאט נפש בשתיקה וכו') ה"ז התחלת הפעולה (יעיין קונטרס התפלה פ"ח ובתו"ש עי"ד במעלת שור על עז) וצריך למצוא אותיות וזמן המתאים להמשיך הדבור עמהם עד"ז ורק עד"ז היינו שמצות תפילין מקיימים בהנחה לחוד וענין התפלה הוא דבר בפ"ע, ומובטחני שבמשך הזמן יניחו תפילין, ואח"כ יתקרבו לעוד עניני תומ"צ.

ו) ת"ח ת"ח על הידיעות אודות ההתועדות דיט"כ ובטח התועדו גם בנר ה' ויכתוב גם עד"ז ונא ונא להשתדל הוא וכל חבורתו תי' בכבוש של החוצה, ואם חסר לפי שעה די מוט ע"ז יתבוננו אז דאס האלט אפ די גאולה, תחה"מ און צו זעהן זיך מיטן רבי'ן דעם שווער מיטן רב'ין זיין פאטער וכו' וכו' האומנם ביינקט זיך אייך ניט? והיש השתדלות שתקשה בעיניהם ובלבד שיגיעו לזה? און דאס איז דאך דברים כפשוטם, ניט על דרך הצחות.

ז) במה שמפני הסכנ[ה] וגזירת המלכות נקברו הוריו בלי טהרה, הנה כפי שמתאר המצב אז - כבודם הי' באופן כזה, ובכ"ז כיון שבא בשאלה - הרי, לפי דעתי, א) יהי' על קבר שני אנשים כשרים ויאמר להם אשר נותן לצדקה בעבורם ומבקשם למסור לאביו פב"פ ולאמו פל[ב]"פ שמבקש הוא מחילה על הנ"ל כי אנוס הי', ב) יקבע בל"נ ביום היא"צ של אביו ואמו למוד נוסף על רגילותו במס' מקואות ובדא"ח, ג) יזהר בכבוד אלו ששמע חד"ת מהם - והעיקר האָדיִעֶ מרה שחורה וכנ"ל.

בפ"ש כל החבורה תי',

מנחם שניאורסאהן