Letter # 861

None

861- י״א טבת, שלא יעבור ג״י בלא לימוד דא״ח

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' חנוכה, נהניתי לשמוע מהקביעות עתים שיש לו בתורה, אבל צריך להוסיף ג"כ קביעות עתים בתורת החסידות, וזמן המתאים לזה הוא לכה"פ ביום ב' וה' ושבת קדש, שלא יעבור ג' ימים בלא פנימיות התורה, וכל המוסיף מוסיפין לו, ובטח ידוע לו מהכתוב בכמה מקומות אשר שו"ב צריך להיות ירא שמים ביותר (ועייג"כ שו"ת צ"צ חיו"ד סי"ב).

טוב מאד שנשמר הוא מעייפות כשצריך ללכת למלאכתו, מלאכת הזביחה, ויה"ר שיהי' הכל כשורה ויוכל לבשר בשורות טובות מעניניו בכלל, ושנפקדו בזרעא חייא וקיימא בפרט.

בברכה, לו ולביתו תי'

מנחם שניאורסאהן