Letter # 860

None

860 -י״א טבת ,מוהרח"ה הבלין משלוח ביכלאך. הדפסת ס׳ פלח הרמון

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר חנוך הנדל שי'[1]

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מב' טבת, וכבר דאגתי לשתיקתו הארוכה אשר לא הורגל בזה, אף כי גם עתה אינו מבאר סיבת הפסק הארוך במכתביו.

נהניתי לקרא אשר קבל כל הקונטרסים והמכתבים המצורפים אליהם, ופרסמם באופן המתאים, וכן אשר ערכו בי"ט כסלו ובנר חמישי התועדות אנ"ש וצרפו לזה גם אלו אשר לע"ע אינם עדיין מאנ"ש. ובטח יוסיפו אומץ בזה ותקויים הבטחת הקב"ה כמאמר רז"ל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם...

ואחרון אחרון חביב אאשר קבלת ה' חבילות של ביכלעך מאמרי דא"ח. ת"ח ת"ח על העבר ובקשה רבה כפולה ומכופלת גם על להבא לשלוח כגון האי, אשר בטח נמצא בירושלים עיה"ק ת"ו ת"י כמה ביכלעך מאמרי דא"ח ישנים, אשר נוסף על כל הענינים הרי יש לקוות בזה תועלת לרבים ג"כ, כי בביכלעך כאלו יש ונמצאו דרושים עתיקים מנשיאינו נשיאי חב"ד אשר עדיין לא נתפרסמו. ואקוה שבמשך הזמן נפרסמם באופן המתאים, וזכות הרבים תלוי בו להמשיך לו ברכה והצלחה בהמצטרך לו ולב"ב שי'.

אעוררו בפרט להביכלעך שנשארו מאת הרה"ח וכו' וכו' הרח"א ביכאווסקי, אשר רק אחדים מהם ... נמצאים עתה תחת ידי, ובטח ישנם עוד כמה וכמה.

כן אוכל לשמחו, אשר הביכל של פלח הרימון על שמות ששלח אשתקד אל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מסרו לי בחורף העבר בהוסיפו אשר כדאי להדפיסו. והנני מכינו עתה להוציאו לאור.

- בה בשעה מסרתי לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר יש מהחסידים שמתרעמים עלי על אודות הצעתי להדפיס את פלח הרימון זה, באמרם שאנו אין לנו אלא תורת נשיאינו, נשיאי חב"ד, וביטל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את התרעומות וציוה להדפיס ספר זה.

  1. 1 הבלין