Letter # 858

None

858-י״א טבת,מעלת ההתעסקות בחנוך. ח"ית. שידוכים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו כסלו

(א) המודיע אשר הוא מורה לתלמידים בתלמוד תורה בכתה גבוהה ושרצה לעזוב עבודתו זאת ולהכנס בתור תלמיד בישיבה הקדושה "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" ומנעו המנהל הרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' הר"מ שי'[1] מזה.

טוב עשה שממשיך בעבודת החינוך ללַמד תורת השם יתברך ויתעלה, ובאשר כפי מכתבו הנה איזה פעמים בשבוע מבקר הוא בישיבתנו הק' ושומע דברי חסידות, הנה על פי מאמר רז"ל (תמורה טו, א) לימודו בתור מורה תביא תועלת להבנה יותר טובה ותפיסה יותר מהירה בלימודו הוא, נוסף על זה אשר בתור מורה זכה לקרן אורה לקרב לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים. ומה ידמה ומה ישוה לגודל הנחת רוח שגורם הוא על ידי זה למעלה מעלה.

(ב) עוד כותב שזה שלש שנים שמרגיש הוא לפעמים כאב ולפי דבריו הרופאים שבקר אותם לא מצאו תרופה לזה.

הנה לדעתי יבקר רופא מומחה לאברים פנימיים ורופא מומחה לעצבים (נערווען) וישתדל שיתדברו ביניהם ויתנו לו הוראות בהנהגה. ושמירת ג' השיעורים שקבע כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, שהם: אמירת תהלים בכל יום כמו שנחלקו לימי החודש, חומש עם פרש"י (ביום ראשון בפרשת השבוע עד שני, ביום שני משני עד שלישי וכו'), ולימוד התניא כפי שנחלק לימי השנה, הרי הם כלים רחבים להמשיך ברכה לרפואה קרובה.

(ג) עוד שואל אם יחשוב על דבר שידוך עם בת אחיו, הנה בכלל כדאי להתענין גם כן בהצעות אחרות, ואח"כ ישוה אותם להצעה עם בת אחיו שת' והאלקים ינחנו בדרך הישר שיבחר את זיווגו בשעה טובה ומוצלחת. ויאמר בכל יום תהלים קאפ' ע"א וכן יעשה עד י"ב תמוז הבע"ל.

אתענין לדעת מהו סדר הלימודים שלומד בתלמוד תורה, וכמה תלמידים יש בכתה שלו, ואם לומדים עמהם דינים וענינים של יראת שמים.

בברכת רפואה קרובה והסתדרות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן

  1. 1 ליפסקר