Letter # 856

None

856- צום העשירי, ניתנה רשות לרופא לרפאות. חת"ת ולימוד תורת אדמויר

ב"ה, צום העשירי, יהפכהו השי"ת לששון ולשמחה במהרה,

ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

בטח קיבל מכתבי מיום אתמול, ומוסג"פ הקונטרס לט' טבת שרק עתה הביאוהו מבית הכורך.

ובמענה על הטלגרמה אודות בריאותו, הנה לפי דעתי אין כלל מה להתרגש מזה, וצריך לעשות כפי הוראות הרופאים כיון שהתורה נתנה רשות (כח) לרופא לרפאות, ובטח ימלא אחרי הוראותיהם. אלא שלפי דעתי צריך להיות זהיר טפי בשמירת ג' השיעורים השוים לכל נפש שקבע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ והם: פרשת חומש עם רש"י בכל יום, תהלים כפי שנחלק לימות החדש ותניא כפי שנחלק לימות השנה וכמובא ב"מורה שיעור" וב"היום יום". ולפני השינה ילמד למיגרס, לא לעיוני, באחד ממאמרי ושיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ואין נוגע הכמות ובלבד שיהי' סליק ענינא. ובטחוני שאחרי כל זה יודיע בקרוב ממש אשר חזר לאיתנו ועוסק בעניניו במנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

בהיותי אתמול על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתיו לברכה.

מחו' הפו"ש זוג' הרבנית ת' וכמרז"ל דורשים בשלום כו' ומחכה לבשורות טובות בקרוב,

מנחם שניאורסאהן

נשלחה לו היום טלגרמה וז"ל: "כתבתי, בברכת רפואה קרובה, מ. ש"ס".