Letter # 855

None

855- ט׳ טבת, מו״ה מאיר זרתי שנה ד׳ של התינוק — כל פריו קודש הילולים בר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד כסלו, התענגתי לשמוע מפעולותיו הטובות בשדה חינוך הכשר, ובטח יוסיף אומץ בזה, וידוע מאמר רז"ל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, אשר על ידי התחלת הפעולה דאתערותא דלתתא מסייעין בידו הרבה והרבה שיהי' הפעולות בהצלחה ויראה פרי טוב בעמלו.

הפ"נ והרשימה שהיו מוסגרים במכתבו קראתי, כבקשתו, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בער"ח טבת, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלאה בגשמיות וברוחניות...

אסיים בברכתי להכנסת בנו שלמה שי' לחדר - שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה וכפי שנתבאר בתורת החסידות, ויקויים בו מש"כ במדרש תנחומא פ' קדושים עה"פ ונטעתם כל עץ מאכל, מדבר בתינוק כו', ובשנה הרביעית יהי' כל פריו קדש שאביו מקדישו לתורה, הילולים להוי' מהו הילולים משעה שמהלל הקב"ה ובשנה החמישית תאכלו את פריו משעה שמתחיל לקרות בתורה, להוסיף לכם תבואתו - מכאן שנו רבותינו בן חמש שנים למקרא כו'. ועייג"כ הל' ת"ת לרבינו הזקן בתחילתו, ובלקו"ת על הפסוק הנ"ל.

מוסג"פ הקונטרס לחנוכה עם מכתב כללי השייך אליו ואף שנתאחר קצת אבל באמת תכנו מתאים לכל השנה כולה.

בברכה להסתדרות הנכונה ושיבשר בקרוב בשו"ט,

מנחם שניאורסאהן