Letter # 852

None

852- ט׳ טבת ,כללי־פרטי הדיעות באמירת קדיש. הוספת משניות תהלים וצדקה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' טבת, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"י שליט"א

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לתשעה בטבת - סיום אחד עשר חדש מיום הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ - וכמו קונטרסים הקודמים, הוא לזכות בו את הרבים ואת סביבתו בפרט, זכות מל' זיכוך ובירור, ועל ידי זכוך נוסף למטה ממשיכים תוספות אורות מלמעלה ומקבלים אותם בטוב,

וכמבואר בהקדמת הקונטרס, שיש לומר אשר לאחר י"א חודש מתחיל סדר חדש בעליות הנשמה בג"ע גופא (כמו שבאלו השייכים לזה עולים אז מגיהנום לג"ע).

וא"כ על כל המקושרים החובה והזכות להתעלות גם הם ממצבם ומעמדם עד עתה למען לא תהי' חלישות ח"ו בההתקשרות, ואדרבה.

ואופני ההתקשרות כבר ביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכ"מ.

כן באתי להציע, אשר מעתה ועד יום היארצייט (יו"ד שבט) עלי' הבאה אחרי עלי' הנ"ל, כי הרי אז מתעוררים הענינים דיום ההסתלקות, ישתדל כל אחד בהוספה בלי נדר בשלשת הקווין דתורה עבודה וגמ"ח. והוא:

א) יגמור עד היאר"צ חמשה פרקים משניות (משנה אותיות נשמה, אשר חמשה שמות נקראו לה) בע"פ או בפנים. ומה טוב שיחלקו באופן כזה את כל הש"ס משנה. ויוכלו לצרף יחד איזה ביהכנ"ס או קבוצי אנ"ש.

ב) אמירת תהלים בכל יום ביחוד לענין זה, באופן שיגמור עד היאר"צ כל התהלים פעם אחת.

ג) יתן בכל יום עד היאר"צ (כמובן מלבד בשבתות) צדקה "קודם התפלה או לאחרי' בפרוטות היינו במטבעות קטנות שאדמו"ר הזקן קוראם "קשקשים" ולשנות המספר מפעם לפעם כדי שלא יעשה לחיוב נדר, ולחלקם אח"כ לצדקות שונות".

ונוסף על כל זה - שעד היאר"צ ילמוד בע"פ ויחקוק בזכרונו מאמרי תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובפרט המאמר דיום ההסתלקות (ד"ה באתי לגני, קונטרס עד) כולו או חלק ממנו - אשר עי"ז תורתו שוכנת בקרבו גם כשעוסק במילי דעלמא.

ומובן אשר כל המוסיף בכל הנ"ל - מוסיפין לו.

המצפה להתבשר מתוצאות הטובות בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן