Letter # 853

None

853- ט׳ טבת,תשובה — אמירת תורה תהלים וזוהר.השפעה על ילדי ישראל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' טבת, ה'תשי"א

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מא' ומב' חנוכה, אשר בו שואל תקנה ותשובה על אשמיו וחטאיו.

והנה תנאי ראשון בתקנה ותשובה הוא חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא שלא ישוב לכסלה עוד. ומכאן ולהבא הנה יקבע לו בתור תקנה ותשובה שיעורים באמירת אותיות התורה תהלים וזוהר. כמובן כל זה הוא נוסף על השיעורים הרגילים שכל אחד ואחד מישראל צריך לקחתם עליו בלי נדר.

כן ישתדל בזהירות באמירת אמן יהא שמי' רבא, קדושה וברכו, והעיקר להשפיע על ילדי ישראל לקרבם לאהבת השם יתברך, לאהבת תורתו הקדושה ולאהבת ישראל שכל אחד ואחד מהם הוא בן להשם אלקינו.

ובטח יודיעני מה שעושה בכל זה.

כן יודיעני אם לומד בהישיבה.

בברכה לתשובה כראוי ולהצלחה בלימודים,

מנחם שניאורסאהן