Letter # 848

ד' טבת, ה'תשי"א

848 - Emigrating to the USA and finding a job as a Rosh Yeshivah may not be easy.

ההגירה לארה״ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ד' טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי לפני איזה זמן ומרוב הטרדות לא הגיע התור לענות עליו עד עתה.

שואל במכתבו אשר מכיון שהוקל מעט הנסיעה לאה"ב, אם ישתדל לנסוע לכאן, אך רצונו להסתדר רק בתור יושב אהל, בתור ראש ישיבה.

הנה בכלל ההסתדרות כאן, בתור ראש ישיבה וכיו"ב, קשה היא ביותר, ובפרט להיות בטוח בזה מקדם, כי ענין כזה דורש חיפוש והשתדלות יתרה על אתר. מובן, אשר אם רצונו ויש ביכלתו לברר האפשריות בזה על ידי מכתבים מפאריז, יכול לנסות, אבל מסופקני אם יעלה בידו.

לאידך גיסא ההסתדרות פה בתור שוחט עופות וגסות אומן, קלה היא לפי ערך, ומשתלמת בכי טוב, אלא שלזה אפשר שצריך יהי' לדור בערי השדה. ואם מסוגל לזה ורצונו בכך, אזי נכון הדבר שישתדל בדבר ניירות לאה"ב. והוי' ינחנו בדרך הישר שיגיע למחוז חפצו, חפצו של איש הישראלי שהוא חפצו של נפשו האלקית כמובא בדא"ח מרמב"ם הל' גרושין ספ"ב, אשר פנימיות רצונו של איש יהודי, שזהו הנקרא חפץ, הוא אך ורק תורה ומצות.

בברכת הסתדרות טובה ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן