Letter # 847

ד' טבת, ה'תשי"א ברוקלין - מוהר"ר עזריאל זליג שי' סלונים

847 - It's important to keep the support for the Rabbi so he can continue teaching Chasidus

קביעות שיעורים בדא"ח

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, ד' טבת, ה'תשי"א ברוקלין

ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר עזריאל זליג שי'[1]

שלום וברכה!

ביום זה, יום הכנס בנו משה שלמה שי' לעונת הבר מצוה, הנני לשלוח בזה ברכותי, נוסף על הטלגרמה ששלחתי, שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן, ויגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה, כפי שנתבארו כל הענינים האלה בתורת החסידות.

ת"ח על שלחו לכאן המודעה ע"ד הבחירות וכן הקטע מהגליון ע"ד ניגון הרב מליאדי, ובטח יעשה כן גם להבא ות"ח מראש על הטרחה בזה.

אחכה לבשורות טובות על דבר הילדה ... תי' ויה"ר שיוכל לבשר תמיד אך טוב בכלל ובפרט.

ת"ח על הודעתו מחגיגת ט-י, יט-כ כסלו וכן בשבת מברכים. בטח ישתדלו גם להבא להתועד לפרקים קרובים ולהוסיף אומץ בהפצת המעיינות חוצה, שזהו תפקידנו עתה בזמן הזה.

הפ"נ בעד בנו שי' קראתי בהיותי על הציון בערב ר"ח, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלאה על מילואה.

נודעתי אשר בשכונת בית ישראל ישנו שיעור בחסידות והמשפיע הוא הרה"ח וכו' ר' ... שהוא ג"כ ממקבלי תמיכה מכולל חב"ד. אבל זה חדשים אחדים שהפסיקו את תמיכתו, ובמילא אפשר שעל ידי זה יהי' חלישות או אפילו ביטול לגמרי ח"ו של השיעור הנ"ל.

איני יודע הטעם למה הפסיקו התמיכה להנ"ל, ובטח הי' טעמם ונימוקם עמם, אבל בשים לב שזה מטיל בספק שיעור ברבים בתורת נשיאנו, אקוה שישתדל למצוא מוצא באופן שלא יהי' ח"ו הפסק בהשיעור, ואם אי אפשר בלאו הכי הרי גם מכאן נשתתף בתמיכה הנ"ל.

מה שכותב ע"ד התיסדות שיעורים בדא"ח בכמה מקומות, וכותב שנצרך לזה משפיע וספרים, הנה מטובו להודיעני יותר פרטים בזה, היינו באיזה שכונות, מי הם המשפיעים וכו' ולאיזה ספרים מתכון, ואשתדל בל"נ לראות מה יש ביכלתי לעשות בזה.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

  1. 1 סלונים