Letter # 845

חנוכה, ה'תשי"א

845 - The Rebbe continuously increased igniting souls, even those outside.

כללי־פרטי - הדלקת בנ"י גם בחוץ

ב"ה, חנוכה, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחנוכה. ויה"ר אשר יאיר בו את כל סביבתו באור תורה ובמאור שבתורה באופן דמוסיף והולך, וכידוע דחנוכה ר"ת ח"נ והלכה כבית הלל, שהוסיף כמה גרים בישראל ע"י הנהגתו.

וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ הורה לנו גם בזה את הדרך, לכל אחד ואחת מאתנו, כי במשך ימי חייו חיותו בעלמא דין,

הי' הולך ומדליק את הנרות דבני ובנות ישראל, נר הוי' נשמת אדם,

הי' מוסיף והולך בהדלקתו זו מזמן לזמן ומשנה לשנה,

הדלקתו זו היתה על פתח ביתו (אבל) מבחוץ, כדי שהנרות יאירו את השוק, מקום חשך ואפילה כי שקעה החמה,

ומכבר הבטיחו אותנו רז"ל, אשר ברכה שרוי' בהדלקת נרות זו, ובלבד שיעשה אותה האדם בכונה רצוי' כונה פנימית, וכלשונם:

הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאיר וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם.

בברכת חנוכה שיהי' האור מוסיף הולך ואור עד נכון היום, הוא יום הגאולה,

מ. שניאורסאהן

 

הקונטרס לחנוכה: ד"ה ברוך שעשה נסים לאדמו"ר ה"צמח צדק". נדפס באוה"ת בראשית ח"ה תתקנז, ב.

פתח ביתו: וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ: מיר קומען אומעטום מיט אונזערע ד' אמות. ועיין ברכות י, ב דרז"ל עה"פ כי שם ביתו.

וכלשונם: במדבר רבה פט"ו, וא"ו.

הולך ואור: עיין זח"ב רט"ו, א. לקו"ת שה"ש ד"ה לסוסתי פ"ג. ת"ז תי"ג ד"ה תמינאה.