Letter # 844

זאת חנוכה, ה'תשי"א - מוה"ר מנחם שמואל דוד הלוי שי' שד"ר רייטשיק

844 - Meeting in support of Merkaz. Traveling to NY for Yud Shevat, Anash in Las Angeles.

אסיפה לתמיכת המל"ח. להיות בנ.י. ביו״ד שבט, הסתדרות אנ״ש בלאס אנג׳ל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מנחם שמואל דוד הלוי שי' שד"ר[1]

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז כסלו, המספר ע"ד התועדותם בי"ט כסלו העבר, ומסיים אשר החליטו לעשות פארלאר מיטינג ביום ד' הבע"ל בביתו של מר וועקסלער שי', ומר פלעט שי' יהי' היושב ראש.

ויישר חילם בזה, אף שחבל על כל זמן העבר שלא יצאו ענינים כאלה לידי פועל, אבל אין צועקין על העבר, ובלבד שמכאן ולהבא יעשו וישתדלו בזה במרץ הראוי לפי גודל ערך הענינים האלו. ומוסג"פ העתק מכתבי למר וועקסלער ולמר פלעט יחיו. ומן הראוי שיפרסמו תוכן מכתבי בין המשתתפים באסיפה כו'.

שואל במכתבו שרוצה לנסוע מלאס אנדזשעלעס מיד אחר האסיפה באופן שיהי' על היא"צ בניו-יארק.

הנה בכלל נכון הדבר שרוצה להיות כאן על היא"צ. ובנוגע הזמן מתי לנסוע מלאס אנדזשעלעס, הנה זה תלוי בתוצאות האסיפה. כי פשיטא אשר אחרי האסיפה הנ"ל עדיין מוכרח יהי' להביא ההחלטות וגביית הכספים לידי פועל, וחוששני שאם לא יהי' כת"ר עומד על גביהם, מי יודע מה יהיו התוצאות הממשיות מזה. ורק אחרי האסיפה ובראותו מהלך הענינים אחרי כן יוכל להחליט מתי לנסוע מלאס אנדזשעלעס.

...ועוד שני'. כמדומה שכבר אמרתי לו שמהנכון שתהי' בלאס אנדזשעלעס קבוצה מאברכי התמימים, בעלי מרץ, כדי שלאט לאט ירכזו סביבותיהם את אנ"ש והשייכים לאנ"ש באופן שיתפסו אנ"ש בלאס אנדזשעלעס וסביבותי' מקומם הראוי' להם. ולכן בקשתי להודיעני אם יש אפשרות בשביל אנ"ש להסתדר שם בתור שוחטי עופות ושוחטי גסות וכיו"ב, גודל השכירות וכו' וכו'.

בבקשה למסור תוכן מכתבי זה גם להרי"ל שי' פויזנער או להראות לו המכתב גופא, כי איני יודע, מפני רוב הטרדות, מתי יהי' אפשר לי לענות לו ביחוד על מכתבו.

ולבשורות טובות אחכה בהקדם האפשרי.

מזכיר במכתבו ר' שרגא פייוואוש וויילער ובטח ידוע לו אשר בנו של הנ"ל הוא עסקן ציבורי ועשיר גדול, ונותן סכומים מסויימים לאביו לחלקם לצדקה ומוסדות כראות עיני אביו שרגא פייוואוש שי'.

בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתיו לטובה ובמילא נכלל בזה גם הצלחה באסיפה דשבוע זה בפרט, ובכל עניני עסקנותו בכלל, אשר זהו ג"כ הצינורות לברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.

בברכת חנוכה שיהי' מוסיף והולך בהדלקת נרות, וגם מבחוץ - עד שיכַלה רגלא דתרמודאי,

מנחם שניאורסאהן

  1. 1 רייטשיק