1073- כ"ט סיון, מוהרא״מ באב׳ד א״א לזכות לעיר א׳ ע״ח עיר אחרת. השו״ביס באירלאנד