1070- כ׳ז סיון ,מו״ה ברור ליטווין רושם ביקורו באה״ק. והביא אותנו — בהוי׳ אל תמרודו