1056- כ״א סיון ,מוהרמ״מ איינבונד השתתפות בעבודה במרוקו