1054- י״ז סיון ,מוהרמי״א פרידמן פי׳ הפתגם: כה"ג מאכט דער רבי