Letter # 834

י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א

834 - I am overjoyed with the news that you have reconciled and there is peace.

,השכנת שלום. לא מצא כו' אלא השלום

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בענין הסכסוך שהי' לו בדבר ... הנה מאז כתבו אלי בפעם הראשונה על דבר זה, עמדתי בקישור מכתבים עם באי כח אנ"ש באה"ק ת"ו בדבר זה, ובמכתב האחרון שקבלתי משם מודיעים הם אשר באו ל... גם ב"כ אנ"ש מ... ובמסיבה שבה השתתף גם כת"ר התפשרו ביניהם בהסכם כולם יחד.

ומאד שמחתי בקבלי ידיעה זו, ובטחוני אשר אמת נכון הדבר כי שלום על ישראל בכלל ועל אנ"ש בפרט ובאה"ק ת"ו בפרטי פרטיות, אשר ידוע כמה יראו ופחדו מענין של מחלוקת באה"ק ת"ו, ובטח גם כת"ר ישמחני במכתב אשר שקטה הארץ ושלום על ישראל.

ואסיים במה שדובר בהתועדות י"ט כסלו זה, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ולכאורה סתירה הוא מני' ובי', דברכת הקב"ה היא כמאמר הנביא והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וכלי מחזיק עומד בסתירה עם זה, דאי הא לא הא ואי הא לא הא.

והתירוץ לזה בקיצור הוא, שהם הם מגדולתו של הקב"ה וגבורתו של הקב"ה שמחבר שני הפכים יחד, ברכה עד בלי די עם כלי המתאים, אלא שאי אפשר להיות כלי כזו אלא השלום שענינו הוא לחבר שני הפכים: אש המצמצם ומכווץ ומים המתפשטים ומתרחבים, ואין מכבין זה את זה, וכמאמר רז"ל במדרש על הפסוק המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו.

וגם בזה כן הוא על דרך מאמר רז"ל בחגיגה שלגדודיו אין מספר וכל גדוד הוא גבולי אלף אלפין ישמשוני וגו' אף שכידוע בספרי החוקרים והובא בספר החקירה להצמח צדק, על פי שכל אי אפשר להיות בלי גבול מענינים גבוליים.

וזהו שלא מצא הקב"ה כלי מחזיק לברכתו, כי ברכתו היא עד בלי די, אלא השלום שהוא מחבר שני הפכים כלי וברכה עד בלי די. ועל פי זה מיושב ג"כ דיוק המשנה שנקט בלשון שלילה, דלכאורה הי' לו לומר בלשון חיובי, דהכלי מחזיק ברכה הוא רק השלום ולא לשלול מתחילה שלא מצא אלא כו'. ואכמ"ל.

מוסג"פ מכתבי הכללי לי"ט כסלו, ואסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות, אשר ממילא יהי' גם ברכה והצלחה בכל הדרוש מגשם ועד רוח.

המחכה לבשו"ט,