Letter # 829

יום שני לסדר את אחי אנכי מבקש ח"י לחדש גאולתנו ופדות נפשנו ה'תשי"א ברוקלין, נ. י. - אל כל המשתתפים בהאסיפה להחזקת המוסדות מרכז לעניני חנוך, מחנה ישראל, קהת - המוסדות מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ ובנשיאותו והנהלתו

829 - Gevald, Gevald! Until when do we hesitate? With what shall we justify ourselves?

תמיכת מל"ח מחנ"י וקה"ת

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יום שני לסדר את אחי אנכי מבקש ח"י לחדש גאולתנו ופדות נפשנו ה'תשי"א ברוקלין, נ. י.

אל כל המשתתפים בהאסיפה להחזקת המוסדות מרכז לעניני חנוך, מחנה ישראל, קהת - המוסדות מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ ובנשיאותו והנהלתו -
ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה מרובה!

בין המוסדות הכי חשובים שייסד הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, היו המרכז לעניני חנוך, מחנה ישראל וקהת יקרים לו במאד, וחיבה יתירה נודעת להם ממנו, בהתענינו בכל פרט ופרט מפעולותיהם וכל דבר וענין נעשה על פי הוראתו והסכמתו.

וגם בחדשים האחרונים הנה, בהתאם להוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בהשבועות שלפני הסתלקותו, נתרחב חוג עבודת המוסדות האלו, והותחלה גם כן עבודה חדשה, היא עבודת החינוך באפריקא הצפונית, ההולכת וגדלה, ורואים בה במוחש איך ההצלחה שרוי' במעשי ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

והנה למרות שחוג פעולת מוסדות הנ"ל על שדה החינוך, חיזוק היהדות, הצלה וכו' מקיף את כל שדרות אחב"י בכל מדינות תבל, אשר מובן שכ"ז קשור בהוצאות גדולות, לא סידרו עד עתה המוסדות הנ"ל מגביות פומביות, וכל עיקר יסוד הספקתם קיבלו על ידי הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

מובן אשר מ[ע]ת הסתלקות הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נפסקה ההכנסה העיקרית של המוסדות הנ"ל וזה יותר מעשרה חדשים אשר סכנה גדולה מרחפת עליהם מפני חסרון האמצעים הכספיים.

השעה דורשת ב ת כ י פ ו ת מאת כל אחד ואחת מאתנו כולנו לזכור על דבר החוב והזכות הקדוש המוטל עלינו, והעיקר לעשות בפועל במילוי חובתנו זו, והוא להיות מן העושים והמעשים ככל יכלתנו להחזקת מוסדות אלו, אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ טיפחם ריבם והשקיע בהם מיטב כוחותיו, ות"ל ניכר כח האומן בכלי. ובפרט שאין ידי האומן מסולקות, ח"ו, מכלי זה. ומה עד כאן עומד ומנהל אף להלן עומד ומנהל.

אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחת משיחותיו, אשר לפעמים, כאשר דברו בענין פנימי ולבבי ביותר, השתמשו דוקא בלשון אידית. והביא לדוגמא מה שכותב אדמו"ר הזקן באגה"ק הוכח תוכיח את עמיתך: גוואלד גוואלד.

חייב אדם לומר בלשון רבו: גוואלד גוואלד, עד מתי אנו מחשים? במה נצטדק, ומה נענה על שאלת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ: הזאת היא השתתפותכם במעשי ידי ובעבודתי אשר עלי' מסרתי את נפשי?

מתאספים אתם בערב ראש-השנה-לחסידות, ויהי רצון אשר החלטותיכם הטובות ופעולותיכם הנמרצות במילוי ההחלטות - הפעולות על אתר והפעולות בעתיד הכי קרוב - יתנו לה"מרכז לעניני חינוך, מחנה ישראל, וקהת" את האפשריות למלאות תפקידם אשר התווה להם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ולא נבוש ולא נכלם, כי בצדק נוכל לומר: עשינו מה שדרשת מאתנו.

- מובן מעצמו אשר מכתב זה הכתוב לרגלי האסיפה מכוון הוא אף לאלה שאינם נוכחים באסיפה זאת, אבל מקושרים הם לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, כי בטח מעריכים הם כראוי עבודתו ופעולותיו, "פעולת צדיק לחיים לכל חי היא נפש כל חי הקשורה בנפשו בחבלי עבותות אהבה רבה ואהבת עולם בל תמוט לנצח". -

המברך ומתברך בהצלחה בעבודתנו המשותפת הנ"ל וחותם בלשון הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ: לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו,

מנחם שניאורסאהן