Letter # 825

י"ז כסלו, ה'תשי"א - לתלמידי הישיבה במקנאס

825 - Individual responses to students who wrote to the Rebbe.

תלמידי מקנאס מענות לשאלות פרטיות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

[העתק הנכתב בסוף המכתבים לתלמידי הישיבה במקנאס, י"ז כסלו, ה'תשי"א ע"י הר"מ שי' ליפסקר]

מה ששואל אם טוב עשה שנתדבר עם האומן שלו להמשיך עבודתו אצלו, הנה כיון שכבר נעשה השטר בטח הוא בהשגחה פרטית, אבל, בכל אופן, אל יסיח דעתו מלחפש עבודה במקום אחר, והשי"ת ינחנו בדרך הישרה גם בזה, ואפשר אשר כשידע האומן שלו שרוצים לשלם לו יותר במקום אחר, אזי יוסיף לו על משכורתו.

* * *

במענה על מה ששואל בענין מלאכתו שרוצה לצאת מאומן שהוא עובד אצלו, הנה אינו כותב הטעם מפני מה רוצה לשנות מקום עבודתו, ואם יש היכולת בידו לעבוד לעצמו, אולי כדאי הדבר ויתיעץ בזה עם הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר מיכאל שי', ויודיעני חות דעתו, ואז, בלי נדר, אכתוב לו עוד הפעם.

בטח משתדל במרץ הראוי בחיפוש זיווג המתאים לפניו, והשי"ת ינחנו בהצלחה.

* * *

במה שכותב שעדיין לא נשא אשה, הנה בטח משתדל בזה במרץ הראוי. ואולי כדאי שילמוד אומנות חדשה שאינה דורשת זמן רב ללימודה ושיש לקוות שתהי' פרנסתו מצוי'. אבל מתחילה ינסה עוד הפעם בעבודתו עתה, ויהיו דבריו עם הבריות בנחת, ויהי רצון שיזמין לו השם יתברך פרנסתו בקרוב ממש, וימצא זיווג הגון לפניו בכל הפרטים, ויודיע בשורות טובות מזה.

* * *

מה שמזכיר במכתבו על דבר אחיו הבכור מר ... שי' שהוא כבר בגיל שלשים שנה ולא הצליח בנשואיו עד עתה, הנה ימסור לו, אשר יקבע לו שיעורים בתורה בכל יום יום, ועל אחת כמה וכמה ביום שבת קדש, וישתדל במרץ בחיפוש שידוך המתאים לפניו, ויזכור מאמר רז"ל אשר אשה הנהגת הבעל עמה צריכה להיות בניחותא, וזכות קביעות העתים לתורה יעזור לו למצא אשה המתאימה לפניו, ואם יתנהג באופן הנ"ל יתן השי"ת שיעלה זיווגם ליפה, זיווג קיימא, ויתברך בדור ישרים מבורך.