Letter # 824

י"ז כסלו, ה'תשי"א - מוהר"ר מיכאל שי' שד"ר ליפסקר

824 - To maintain the standing, decisions should be made by those educated as Temimim by the Rebbe

צירוף שם כתר תורה לישיבתינו. רשיון כניסה לר"ש מטוסוב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ז כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר מיכאל שי' שד"ר[1]

שלום וברכה!

...בברכת חג גאולתנו ופדות נפשנו ופ"ש כל חבורתו תי',

מנחם שניאורסאהן

זה עתה קבלתי מכתבו מיום א' וישלח עם פ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בל"נ על הציון בחג י"ט כסלו הבע"ל.

בנוגע לשאלתו במכתבו אשר רוצים שיהי' ג"כ השם כתר תורה מצורף לשם ישיבתנו, הנה מה שיש להזהר בזה הוא אשר כיון שחברי הועד שעשה בשביל ישיבתנו הם חברי הועד של הישיבה דמלפנים ואם גם בשם ישיבתנו יהי' מצורף שם הישיבה דמלפנים, אז יש מקום לחשש שינהגו בהישיבה כאדם העושה בתוך שלו, ובפרט אשר כנראה ממכתבי כת"ר שי' הקודמים, הנה גם רשיון הישיבה שלנו מהממשלה רוצים לקחת על יסוד הרשיון הקודם של הישיבה כתר תורה, וצריך בזה זהירות יתרה לשמור את הציור של המוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וזה אי אפשר אלא אם כן יהי' החלטת כל הענינים בידי תמימים ומחונכי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

...בטח כבר כתב להרה"ג והרה"ח וכו' הר"ש[2] שי' מטוסאוו בנוגע לבקשת רשיון הכניסה למדינתו עתה, מתאים למה שכתבתי לו במכתבי הקודם.

אפשר הדבר שימים אלה אשיג העתק בצרפתית ממכתבי למר יוסף שי' ברדוגא, ובכל אופן מטובו להודיעני מקבלת הנ"ל את מכתבי ואם נצרך עוד איזה הוספה לזה.

בטח יזכיר את הרב דמידלת שי' ע"ד הספרים.

  1. 1 ליפסקר
  2. 2 שלמה