Letter # 822

י"ג כסלו, ה'תשי"א - מהר"י הכהן שי' כ"ץ

822 - Wearing Tefillin daily aids his issues. Psalms 71, Chumash, tzedakah Rabbi Meir Baal Haness

תפילין. תהלים. עבודת החנוך במרוקו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין

הוו"ח אי"א מו"מ באמונה וכו' מהר"י[1] הכהן שי'[2]

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אודות ... שי', הנה צריך להסביר לו אשר תיכף ומיד יתחיל להניח תפלין בכל יום, ובמצבו הפרטי הנה זהו גם סגולה להמבוקש הפרטי שלו. איני יודע על דבר ידיעותיו, אבל בכל אופן צריך ללמוד פרשת השבוע עם איזה פירוש המתאים לפניו, ויוכל להיות גם בהעתקה אנגלית.

נוסף על זה, הנה על אביו שי' להוסיף על שאר לימודיו אמירת קפיטל ע"א תהלים בכל יום, ויוכל לאמרו במשך היום, ובלבד שלא לאמרו בלילה קודם חצות שאז אין אומרים תהלים. ועל אם האברך הנ"ל שת' הנה קודם הדלקת נרות בערב שבת ויום טוב תתן לצדקה לקופת רמבעה"נ, ואביו ואמו שי' יקבלו עליהם את הנ"ל בלי נדר עד ראש השנה ה'תשי"ב הבע"ל.

מוסג"פ הר"ד דיו"ד מרחשון אשר בטח יענין אותו.

אין הזמן גרמא להאריך בעניננו ופרטי העבודה באפריקה, אבל באתי בזה לשמחו בידיעה אשר הגיעו הרשימות הראשונות של תלמידי התלמוד תורה, תלמידי הישיבה, תלמידות ביה"ס לנערות, וחברי תפארת בחורים. כל המוסדות הנקראים בשם הכללי שקבענו להם - "אהלי יוסף יצחק" ות"ל מתפתחים על הצד היותר טוב.

המחכה להתבשר בבשורות טובות בכלל ובפרט וחותם בברכת חג הגאולה,

מנחם שניאורסאהן

זה עתה נקבל מכ'. והנה דא מאכט מען חלוקת הש"ס כד"ט[3]. ומה טוב, ווען איר פארענדיקט ביז דאן א מס' קען זיין פון די קלענערע אין צאל בלעטער.

  1. 1 יעקב
  2. 2 כ"ץ
  3. 3 כ"ד טבת