Letter # 1194

1194 - ט"ו אלול, עבודת ה' בשמחה, שידע הש"ץ פה"מ

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א מנ"א ושמחתי לקרות בו אשר בכלל הנו שמח בחלקו, אף שכותב שוברו בצדו שהטעם הוא מפני שאני צויתי פריילעך זיין. ואקוה שבקר[וב] ממש יהי' שמח מפני שהקב"ה ציוה עבדו את ה' בשמחה ועבודת השם היא לא רק בשעת קיום מצוה, אלא כמא' הכתוב בכל דרכיך דעהו, וכמו שנת' ברמב"ם הל' דיעות פ"ג וטושו"ע או"ח סרל"א.

אקוה ג"כ שיבשרני שקבל משרת ש"ץ לימים נוראי[ם] הבע"ל ובטח נוהג הוא בזה כמו שנהגו מאז שהש"ץ ילמד פירוש המלות של כל הפיוטים (נוסף על פירוש המלות של התפלה), ולאו מלתא זוטרתא היא, ובפרט בפיוטים המיוסדים על מרז"ל אשר במדרשים וכו'.

מוסג"פ קטע של שיחת שב"ק מברכים ר"ח אלול, אשר בטחוני שיענין אותו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.