Letter # 1193

1193 - ט"ו אלול, הכרח לימוד החסידות

ב"ה, א' אייר, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א איש אשכולות וכו' וכו' מהור"ר דוד שליט"א ראב"ד דטוניסיא

שלום וברכה!

שמעתי שמעו הטוב באמצעות ב"כ ומשרדנו אשר באירופא ובמאראק. וינעם לי לשמוע מפעם לפעם מהטבת מצב החינוך במדינתו ומפעולותיהם הטובות במקצוע זה.

צויתי למשרד ה"מרכז לעניני חינוך" לשלוח מספר מסויים מספרי הלימוד שיצאו לאור על ידנו וגם ספרי חומש כו' בעד הילדים דמדינתו. ובטח נתקבלו בסדר ויביאו התועלת הרצוי'.

הנני שולח לכת"ר את הקונטרס לחג הפסח שהו"ל לפני החג.

חג הפסח בטח הביא התעוררות וחיזוק בעבודת החינוך במחנו, שהרי כל איש בישראל בראשית סדרו שלחנו בחג הקדוש הזה קורא ומכריז כל דכפין ייתי וייכול גו' שענינו לא רק כפשוטו, אלא גם להמציא מיכלא דאסוותא מיכלא דמהי[מ]נותא לבר יחידאי דמלכא דחלש ותאיב למיכל (זוהר ח"ב קפג, ב), וגדול הנחת רוח שועשים על ידי זה לאבינו שבשמים יתברך ויתעלה, ומרובה מדה טובה ברוב טוב הצפון בזה ובבא לכל העושים ומתעסקים בעבודת החינוך לחנך בני ובנות ישראל בחינוך הכשר.

בברכה.