Letter # 1195

1195 -ט"ו אלול, ב"ה, ט"ו אלול, התיש"א תות"ל מונטריאל פתגם אדמו"ר מוהר"ש: די וועלט כו' לכתחילה אריבער

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

כבוד הנהלת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, מונטרעאל, קנדה, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי את הפרטי-כל מאסיפת הועד שהיתה בח"י מנ"א, ושמחתי אשר כבר התחילו בעבודה בפועל, וכן אשר לאט לאט מגשימים בחיים את הענינים אשר דיברו בהיותם כאן.

ובנוגע להפרטים, הנה במה שדברו באסיפתם על דבר הדפיציט של הישיבה, כבר אמרתי להם בשיחתנו פה, אשר עד עתה ניסו באופן של צמצום, היינו לכוון את ההוצאה על פי ההכנסה, ומהראוי שעתה ינסו באופן ההפכי, היינו להשתדל בהגדלת ההכנסה כפי ההוצאה שצריכה להיות. ובפרט על פי פתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש שמסר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר אביו: די וועלט זאגט, אז מ'קאן ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך זאג, אז מ'דארף לכתחילה אריבער בתוקף המתאים.

מה שכותבים בהפרטי-כל על דבר רכישת תלמידים חדשים שהתדברו בזה עם מנהלי הייאס דמחנם שהם ישלחו את בני הפליטים לישיבתם, הנה בודאי לא יסמכו על זה לחוד, אלא גם מצדם ישגיחו על זה מבלי לחכות לה[א]תערותא דלעילא של מנהלי הייאס...

בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם בקדש בשדה החינוך הכשר, וברכת השי"ת אשר המשיך וממשיך עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר תחול על כאו"א מהם להשפיע להם ברכה והצלחה גם בעניניהם הפרטיים,

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.