Letter # None

1192 - י"ג אלול, כללי-פרטי ח"י אלול. תורה זכה כו' ע"י לימוד פני' התורה

ב"ה, י"ג אלול, תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

שלוח בזה קונטרס ח"י אלול הבע"ל, ובודאי יזכה בו, את כל מי שהשפעתו עליהם, באור תורה ובמאור שבתורה אשר בקונטרס.

מובא בקצרה, בהקדמתי לקונטרס, על יסוד פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר פעולת ח"י אלול היא להכניס חיות בכל סוגי עבודת האדם, ומהם - בקו התורה.

ויש להוסיף ביאור בזה, ע"פ מרז"ל זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות, כי אף שדברי תורה נמשלו לאש, ולכן אין מקבלין טומאה, היינו שהתורה אין מקבלת טומאה, אבל בפעולתה על האדם, הרי אם לא זכה נעשית לו כו', וכדיוק לשון רז"ל נעשית לו.

והנה לימוד באופן שלא זכה, תורה בלי יראת שמים, תלמוד תורה בשכחה על נותן התורה, שבמילא יכול שילמוד שלא לעשות, אפשרית רק בלימוד שאינו עוסק באהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', ובפרט כשמלובש בעניני עוה"ז וחומריותו, משא"כ בלימוד פנימיות התורה, הנקראת אילנא דחייא, שאינו בא בבחי' התלבשות לברר ניצוצות, ועוסק באופני אהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', או בידיעת סדר ההשתלשלות שעל ידי זה יבוא לאהבתו וליראתו, הוא הוא המביאה ללב שלם, וחי בהם בעסק תורתו. ובהיותה כנשמה לחיצוניות התורה, מביאה חיות גם בלימוד תורה הנגלית, ובפרט תורת "הבעש"ט ז"ל אשר הנחילנו אבותינו רבותינו הק' נ"ע ז"ל המגלים ומבארים גדולת ורוממות הוי' כו'", וכמ"ש רבנו הזקן "באגה"ק כו' שידיעת המציאות מההשתלשלות כו' מביאה ללב שלם כו' שהוא העיקר כו'".

וביחוד בימים אלו, אשר כולנו מתפללים: לך אמר לבי בקשו פני, לחפש אחר פנימיות הלב, שזהו ע"י - את פניך הוי' אבקש,

הנה צריך להיות העסק באהבת הוי' ויראתו ובלימוד והתבוננות המביאים לזה.

וזהו ההכנה הטובה להמשכת וגילוי: הוי' אורי - בר"ה - וישעי - ביוהכ"פ, להכתב ולהחתם לשנה טובה, בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

 

שעל ידי זה יבוא: ראה רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ב. 

ובהיותה כנשמה: קונ' עה"ח שם. 

לחפש אחר: לקו"ת ד"ה כי תצא (השני). 

בר"ה.. ביוהכ"פ: ויק"ר פכ"א.