Letter # 1191

1191- יג אלול, ר"ת אלול בג' קוין ובתשובה וגאולה

ב"ה,

פרשת הימים דח"י אלול וג' דסליחות נתבארה בהקדמה לקונטרס ח"י אלול ה'שי"ת  ע"פ מה שמצאתי בכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר. כן העתקתי שם מכתבים אלו ג"כ אודות ענין עבודת הימים מן ח"י אלול ואילך.

בנוגע לפעולת יום ח"י אלול עצמו בעבודה - 2אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם חסידים הזקנים, אשר ח"י אלול הוא היום אשר הכניס ומכניס גם עתה חיות באלול.

* * *

והנה חודש אלול הוא חודש החשבון על שנה העברה, וחודש ההכנה לשנה הבאה.

ויש לומר אשר לכן נרמזו בשמו של חודש זה עקרי סוגי עבודת האדם, אשר בהם צריכים להיות החרטה והתיקון על העבר והקבלה טובה על להבא.

וכמאמר רז"ל: אלול - ר"ת אנה לידו ושמתי 3לך, ענין ערי מקלט. ובעבודת האדם זהו קו התורה, כי דברי תורה קולטין 4הן.

אלול - ר"ת: אני לדודי ודודי 5לי, קו העבודה היא 6התפלה, ובפרט בימינו אלו שאין לנו אלא עבודה שבלב זו 7תפלה, 8התופל ומחבר את ישראל לאביהם שבשמים.

אלול - ר"ת: איש לרעהו ומתנות 9לאביונים, קו דגמילות חסדים.

ובתור הקדמה ויסוד לכל קוין אלו

אלול - ר"ת: (ומל ה' אלקיך) את לבבך ואת לבב (זרעך) - ענין התשובה.

* * *

והנה הי' הי' כמה דרכים איך להכניס חיות בעבודת האדם לקונו. אבל בדורותינו אלו האחרונים דעקבתא דמשיחא, אשר נתרבו ההעלמות וההסתרים וימש בעולם חשך כפול ומכופל

זאת היא דרך הרבים והיחיד, דרך סלולה על ידי רבותינו נשיאינו הק', להגיע לחיים אמיתיים בעבודת הוי' והוא ע"י העסק בפנימיות התורה, נשמתא 1דאורייתא, בכלל, ותורת החסידות בפרט

- אשר יום ח"י אלול הוא יום הולדת את מייסד תורת החסידות הכללית - כ"ק הבעש"ט, ויום הולדת את מייסד תורת החסידות חב"ד - כ"ק רבנו הזקן,

שגילוים אלו חוזרים ומתעוררים בכל שנה ושנה ביום 12זה -

וע"י לימוד תורתם והליכה בדרכי החסידות אשר הורו לכל בני ישראל מכניסים נשמה וחיות בכל סוגי העבודה, מכניסים ח"י בא'ל'ו'ל': בתשובה, בתורה, בעבודה, בגמילות חסדים.

ועל ידי כל זה מביאים גם כן את הגאולה, וכנרמז ג"כ בר"ת אלול וכמאמר רז"ל:

אלול - ר"ת: להוי' ויאמרו לאמר אשירה, כי אז יצאו כל ניצוצין מהגלות,

ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

מנחם שניאורסאהן

י"ג אלול, תיש"א, ברוקלין נ.י.

 

1) קונטרס פא. 2) שיחת ח"י אלול תש"ה (לקוט כה. הנדפס לח"י אלול תש"ו). 3) פרי עץ חיים שער ר"ה פ"א. שער הפסוקים שמות כא, יג. ראה ג"כ לקו"ש ח"ב ע' 623. 4) מכות י, א. 5) פע"ח שם. שער הפסוקים שה"ש ו, ג. 6) ראה ספר המצות להרמב"ם מ"ע ה': ובכ"מ. 7) תענית ב, א. 8) ראה רש"י בראשית ל, ח, ובאור התורה שם. 9) בס' ערוגת הבושם בשם ס' אמרכל. ) בעל הטורים דברים ל, ו. ) זוהר ח"ג קנב, א.) בארוכה עד"ז ראה ס' לב דוד - להחיד"א - פכ"ט ע"פ מש"כ הרמ"ז בס' תקון שובבים. וגם בגשמיות הדברים - הענינים מתעוררים לתקופת השנה. וכמובא בדא"ח הראי' ממשנה ספ"ג דגטין: בודקין את היין.. ובהוצאת סמדר וכו'.) פע"ח שם. זכה נעשית: יומא עב, ב. וראה תו"א ו, ג. שדברי תורה נמשלו לאש: ברכות כב, א. שהתורה אין מקבלת: וצ"ע ממש"כ בהל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג, אשר ע"י תשובה "מוציא מהקליפה כל התורה" שלמד מקודם, ועייג"כ תניא פי"ז. ואולי יש לחלק בין טומאה לירידה לקליפות, ואכ"מ. והנה לימוד: ראה קונטרס עץ החיים פ"ה ואילך. בלי יראת שמים: כ"מ בש"ס שם, וכ"כ בהל' ת"ת שם. ומש"כ בריטב"א להתגדל ולהתגדר, הוא לכאורה דלא כמש"כ בהל' ת"ת, אבל עיין בהקדמת הרח"ו ובקונטרס עה"ח פי"ב.